Pagrindiniai reikalavimai veiklai su į I, II ir (ar) III sąrašus įtrauktomis narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis naudojamomis moksliniams tyrimams

Pagrindiniai reikalavimai veiklai su į I, II ir (ar) III sąrašus įtrauktomis narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis naudojamomis moksliniams tyrimams

Būtinas specialusis leidimas vykdyti veiklą su  į I, II ir (ar) III sąrašus įtrauktomis medžiagomis mokslo tikslais

NTAKD išduotas specialusis leidimas naudoti narkotines, psichotropines medžiagas

Specialiojo leidimo naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniam tyrimui išdavimas

Subjektų pareigos

Pagrindiniai reikalavimai vykdyti veiklą su į I, II ir (ar) III sąrašus įtrauktomis medžiagomis mokslo tikslais

Moksliniuose tyrimuose naudojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikymo, apyvartos apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas

Dėl Narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo ir apskaitos valstybinę kontrolę vykdančiose institucijose taisyklių ir Moksliniuose tyrimuose naudojamų narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo, apyvartos apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Subjektų veiklai

Patalpa, kurioje laikomos ir saugomos I, II ir (ar) III sąrašų narkotinės ir psichotropinės medžiagos, vykdant jų teisėtą apyvartą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.Atskira pašaliniams asmenims neprieinama, rakinama patalpa
2.Patalpoje ant langų (jei yra), dūmtraukiuose ar ventiliacijos kanaluose (jei anga didesnė nei 180×180 mm) turi būti apsauginės grotos (arba) apsauginės žaliuzės
3.Užrakinamos durys
4.Apsauginė įsilaužimo ir gaisro signalizacija, įjungta į vietinį arba centralizuoto stebėjimo pultą
5.Medžiagos laikomos užrakinamame seife (raktus saugo atsakingas asmuo). Seifas turi būti ne mažiau kaip 4 vietose pritvirtintas prie grindų ar sienos (jeigu signalizacija neįjungta į centralizuoto stebėjimo pultą)
6.Po darbo valandų, patalpa užrakinama ir įjungiama apsauginė įsilaužimo signalizacija
7.Tyrimo reikmėms medžiagas išduoda atsakingas asmuo
8.Medžiagos (pradinės, tiriamosios, tarpinės) laikomos patalpoje nustatyta tvarka

Informacijos teikimas į PTAKIS

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinė sistema PTAKIS https://ptakis.lt/

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas

Narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo ir apskaitos valstybinę kontrolę vykdančiose institucijose taisyklių ir Moksliniuose tyrimuose naudojamų narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo, apyvartos apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas

Kada informacija teikiama į PTAKIS:

Kokia informacija teikiama į PTAKIS?

 Asmens tapatumo duomenys:
 • juridinio asmens pavadinimas ir kontaktiniai duomenys
 • atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
Duomenys apie narkotinės, psichotropinės medžiagos apyvartą (apie kiekvieną konkrečią narkotinę, psichotropinę medžiagą atskirai):
 • moksliniame tyrime naudojamos narkotinės, psichotropinės medžiagos pavadinimas ir jos paskirtis
 • turimas likutis ataskaitinio laikotarpio (ketvirčio) pirmo mėnesio pirmą dieną
įsigytas kiekis per ataskaitinį laikotarpį:
 • kiekis, įsigytas iš juridinio asmens, turinčio Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 ar 5 punkte nurodytos rūšies licenciją, juridinio asmens pavadinimas, kodas
 • specialiojo leidimo turėtojo pagamintas tiriamosios narkotinės, psichotropinės medžiagos kiekis (jei gaminama)
 • tarpinės narkotinės, psichotropinės medžiagos kiekis, susidaręs gaminant, perdirbant tiriamąją medžiagą
panaudotas kiekis per ataskaitinį laikotarpį:
 • pradinės narkotinės, psichotropinės medžiagos kiekis, panaudotas tiriamosios narkotinės, psichotropinės  medžiagos gamybai (jei gaminama)
 • tiriamosios narkotinės, psichotropinės medžiagos kiekis, panaudotas moksliniam tyrimui
 • tiriamosios narkotinės, psichotropinės medžiagos kiekis, perduotas tolesniam tyrimui kitam specialiojo leidimo turėtojui, nurodant specialiojo leidimo turėtojo, kuriam perduodama, pavadinimą ir specialiojo leidimo numerį (jei taikoma)
 • likutis ataskaitinio ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinę dieną.

Kaip informacija teikiama į PTAKIS (vartotojo vadovas)

Prisijungimas prie PTAKIS

Duomenų teikimo tvarka į PTAKIS

PTAKIS naudojimas mokslinius tyrimus vykdančioms įstaigoms

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content