Licencijos galiojimo panaikinimas

Licencijos galiojimo panaikinimas

Atvejai, kada gali būti panaikintas licencijos galiojimas

  • įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais ir pažeidusioms Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 4, 8 ir (ar) 9 punktų, 2 dalies 2, 4 ir (ar) 7 punktų reikalavimus, licencijų galiojimas panaikinamas ir naujos licencijos neišduodamos penkerius metus nuo licencijų galiojimo panaikinimo dienos;
  • įmonėms licencijų galiojimas panaikinamas ir pakartotinai licencijos neišduodamos, jeigu joms arba jų vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu Europos juridinio asmens ar jo filialo ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs atitinkamas muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;
  • paaiškėja, kad licencijai gauti įmonė pateikė neteisingus duomenis;
  • įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimas, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų pažeidimų;
  • įmonė nesilaiko Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5, 6, 9, 10, 11 ir 15 dalyse nustatytų reikalavimų;
  • pasikeitus įmonės vadovui paaiškėja, kad naujam vadovui yra įsiteisėjęs  apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs atitinkamas muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, laikymą ar gabenimą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas šio vadovo nepakeičia;
  • įmonė verčiasi licencijoje nurodyta veikla arba laiko licencijoje nurodytus alkoholio produktus ne toje vietoje, kuri nurodyta licencijoje;
  • įmonė pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
  • įmonė yra likviduojama ar išregistruota iš Juridinių asmenų registro;
  • įmonė, kuri buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų pažeidimų.

(Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 16, 17, 19 d.)

SVARBU. Kai licencijos galiojimas panaikinamas dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 19 dalies 2, 8, 9 punktuose nurodytų priežasčių, licencijos turėtojas per 5 darbo dienas privalo inventorizuoti nerealizuotus alkoholio produktus (juos inventorizuojant privalo dalyvauti Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas; apie inventorizavimo pradžią Valstybinė mokesčių inspekcija turi būti informuojama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas) ir pateikti licenciją išdavusiai institucijai nerealizuotų alkoholio produktų inventorizavimo aktą, pasirašytą ir Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo. Atsižvelgiant į nerealizuotų alkoholio produktų kiekį, nustatoma licencijos galiojimo panaikinimo data, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis kaip 30 dienų. Reikalavimas inventorizuoti nerealizuotus alkoholio produktus netaikomas, jeigu licencijos galiojimas panaikinamas iš Juridinių asmenų registro išregistruotai įmonei, baigus veiklą.

(Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo”, 59 p.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-03

Skip to content