Dažniausiai užduodami klausimai

DUK Leidimas verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis

Leidimai išduodami Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio valstybių juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialams, įsteigtiems Lietuvoje.

Į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytas medžiagas gaminti, perdirbti, įsigyti, tiekti, naudoti, laikyti, importuoti, eksportuoti, verstis jų didmenine prekyba turi teisę juridiniai asmenys, turintys Narkotinių ir psichotropinių medžiagų įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą verstis veikla su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis.

Į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, kurį galite rasti adresu:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7B3B40DCD13A/asr

Mažmeninė prekyba į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, kurios naudojamos su farmacijos produktais nesusijusios pramonės tikslams, yra draudžiama.

Kur galima surasti informaciją apie leidimų išdavimą ar patikslinimą?
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje www.ntakd.lrv.lt, skyriuje „Paslaugos“ → „Licencijų ir leidimų išdavimas“ → „Leidimas verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis“.

Juridiniams asmeniui leidimas turi būti išduotas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir visų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo Departamente dienos.

Valstybės rinkliava už leidimo verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimą yra 226 Eur.

Leidimai išduodami neterminuotam laikui.

Juridiniam asmeniui, turinčiam leidimą, leidimas gali būti patikslintas:

– kai keičiamas veiklos vietos adresas (-ai);
– kai keičiama veiklos rūšis (-ys);
– kai keičiamas (-i) į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytos (-ų) medžiagos (-ų), su kuria (-iomis) bus vykdoma veikla, pavadinimas (-ai).

Sprendimas dėl leidimo patikslinimo priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir visų dokumentų, kurių reikia leidimui patikslinti, gavimo Departamentui dienos.

Informaciją apie išduotus ir patikslintus leidimus rasite Licencijų informacinėje sistemoje (www. licencijavimas.lt).

Atnaujinta: 2024-05-06

Skip to content