Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Licencija neterminuota

Valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą 190 Eur

Licencija išduodama įmonėms

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams

Laikoma išduota

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės, kurios teritorijoje ketinama verstis šia veikla, vykdomajai institucijai dienos, o verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos.

Detalesnė informacija apie paslaugos suteikimą pateikiama licenciją išduodančios savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybių interneto svetainės

Informacija atnaujinta: 2023-07-10

Skip to content