Licencijos galiojimo sustabdymas

Licencijos galiojimo sustabdymas

Atvejai, kada gali būti sustabdytas licencijos galiojimas

Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas:

  1. pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;
  2. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal 11 straipsnio 11 dalies 2 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;
  3. buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal 11 straipsnio 11 dalies 3 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, neinformavo licenciją išdavusios institucijos, kad atnaujino veiklą;
  4. pateikia pranešimą, kuris neatitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nustatytų reikalavimų pranešimo turiniui.

(Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 str. 13 d.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-10

Skip to content