Licencijos galiojimo panaikinimas

Licencijos galiojimo panaikinimas

Atvejai, kada gali būti panaikintas licencijos galiojimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikinamas:

  1. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų;
  2. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
  3. jeigu juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;
  4. jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo;
  5. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatymo 26 straipsnio 5 ir 7 dalyse nustatytais pagrindais;
  6. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą pagal Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatymo 11 straipsnio 12 dalį arba kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal 11 straipsnio 13 dalies 3 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai;
  7. kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas 11 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka nepagrindė, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo.

(Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 str. 16 d.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-10

Skip to content