Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Mažmeninė prekyba tabako gaminiais
//Mažmeninė prekyba tabako gaminiais
Mažmeninė prekyba tabako gaminiais2018-06-15T10:59:21+03:00

Mažmeninė prekyba tabako gaminiais

Bendrieji reikalavimai

 1.  Ūkio subjektas privalo turėti galiojančią savivaldybės išduotą licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 10 str. 1 d., 14 str. 1 d.
 2.  Ūkio subjektas šią veiklą gali vykdyti tik pats, t. y. neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis licencijoje nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims šią teisę. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 12 str. 1 d.

Tabako gaminių asortimentas, įsigijimo, pardavimo, laikymo, sudėties, kokybės ir ženklinimo reikalavimai

 1.  Ūkio subjektas Lietuvos Respublikoje turi teisę įsigyti tabako gaminius tik iš licencijų verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojų, pats importuoti ar įsivežti iš kitų valstybių. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 12 str. 3 d.
 2.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti oraliniam vartojimui skirtą, kramtomąjį, taip pat uostomąjį tabaką. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 13 str.
 3.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti, importuoti tabako gaminius neturint tabako gaminių pardavimo ir (ar) laikymo vietoje juridinę galią turinčių privalomų tų gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų egzemplioriaus. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 8 p.
 4.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti, importuoti tabako gaminius be banderolių. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 4 p.
 5.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti, importuoti tabako gaminius, kurių ženklinimas neatitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 8 str., 81 str., 82 str., 83 str. 1, 2 d., 84 str., 85 str., 86 str., Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 4-609 „Dėl Informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pateikimo tvarkos ir Vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo“, Vaizdinių įspėjimų, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, rinkinių, nustatytų tabako gaminių ženklinimo reikalavimų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 6 p.
 6.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti, importuoti tabako gaminius, jeigu tabako gaminiai yra falsifikuoti ir /ar kontrabandiniai. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 2 p., 3 p.
 7.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo tiekti rinkai pridėtinio tabako gaminio kvapo ar skonio tabako gaminius (cigaretes ir suktinių tabaką) (šis draudimas nėra taikomas priedams, kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, pavyzdžiui, cukrui, skirtam džiovinimo proceso metu prarastam cukrui pakeisti, jeigu tie priedai nesuteikia gaminiui pridėtinio tabako gaminio kvapo ar skonio ir žymiai ar išmatuojamai nepadidina tabako gaminio priklausomybės sukėlimo gebos, kancerogeninių, mutageninių ir toksiškai veikiančių reprodukciją savybių). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 41 str. 1 d.
 8.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo tiekti rinkai gaminius, kuriuose yra šių priedų: vitaminų arba kitų priedų, kurie sudaro įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas ar mažiau kenksmingas sveikatai; kofeino arba taurino, arba kitų priedų ir stimuliuojamųjų junginių, kurie siejami su energija ir gyvybingumu; priedų, nudažančių išsiskiriančias medžiagas; rūkomojo tabako gaminių atveju – priedų, kurie palengvina įkvėpimą ar nikotino įsisavinimą; priedų, kurie nesudeginti turi kancerogeninių, mutageninių ir toksiškai veikiančių reprodukciją savybių. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 41 str. 3 d.
 9.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo tiekti rinkai tabako gaminius (cigaretes ir suktinių tabaką), kurių bet kokiose sudedamosiose dalyse, pavyzdžiui, filtruose, popieriuje, pakuotėse, kapsulėse ar bet kuriuose techniniuose elementuose yra kvapiųjų medžiagų, leidžiančių pakeisti atitinkamo tabako gaminio kvapą ar skonį, jų stiprumą ar tabako gaminio dūmo sodrumą, tiekti rinkai cigaretes ir suktinių tabaką, kurių filtruose, popieriuje ir kapsulėse yra tabako arba nikotino. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 41 str. 4 d.
 10.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti cigaretes už didesnę kainą negu didžiausia mažmeninė kaina, nurodyta ant pakuotės. Akcizų įstatymo 34 str.
 11.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti cigaretes, cigariles, papirosus vienetais. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 5 d. 1 p.
 12.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti cigaretes, jeigu jų yra mažiau negu 20 vienetų viename vienetiniame pakelyje. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 5 d. 2 p.
 13.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 5 d. 3 p.
 14.  Ant kiekvieno tabako gaminių vienetinio pakelio turi būti nurodytas partijos, kuriai priklauso tabako gaminys, numeris ar jo atitikmuo, pagal kurį būtų galima nustatyti (identifikuoti) tabako gaminį ir jo pagaminimo vietą ir laiką (šis reikalavimas netaikomas, kai vienetinis pakelis yra paženklintas unikaliu identifikatoriumi pagal Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 141 str. 2 d.). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 141 str. 1 d.
 15.  Cigarečių vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio formos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 87 str. 1 d.
 16.  Suktinių tabako vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio, cilindro arba maišelio formos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 87 str. 1 d.
 17.  Suktinių tabako vienetiniame pakelyje esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis kaip 30 gramų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 87 str. 1 d.
 18.  Cigarečių vienetinis pakelis turi būti iš kartono ar minkštos medžiagos ir jame neturi būti dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar užsandarintas po pirmojo atidarymo, išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį ir dėžutės varstomąjį dangtelį; pakelių, atidaromų atverčiamu dangeliu ir varstomuoju dangteliu, dangtelis turi būti varstomas tik vienetinio pakelio gale. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 87 str. 2 d.
 19.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo Lietuvos Respublikoje parduoti neapdorotą tabaką tik licencijų verstis tabako gaminių gamyba turėtojams ir juridiniams asmenims ar užsienio juridinių asmenų filialams, išvežantiems neapdorotą tabaką iš Lietuvos Respublikos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 8 d.
 20.  Ūkio subjektas (tabako gaminių importuotojas) privalo laikytis reikalavimo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – NTAKD) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal prekių ženklą ir rūšį Europos Komisijos nustatytos formos pranešimą apie: 1) tabako gaminių gamybai naudotų visų tabako gaminių sudedamųjų dalių ir jų kiekių sudarytą sąrašą (toliau – sąrašas) kiekvienos tabako gaminių sudedamosios dalies mažėjančia tvarka pagal svorį, jame nurodant, ar šios tabako gaminių sudedamosios dalys buvo registruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir ar jos buvo klasifikuotos pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 190/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), prie sąrašo pridedant paaiškinimą, kuriame nurodoma, kodėl tokių tabako gaminių sudedamųjų dalių buvo dėta į atitinkamus tabako gaminius, pridedant toksikologinius duomenis, apibūdinančius atitinkamai sudegintas ar nesudegintas šias tabako gaminių sudedamąsias dalis, nurodant jų poveikį vartotojų sveikatai ir priklausomybę sukeliantį poveikį; 2) iš cigarečių išsiskiriančių medžiagų, nurodytų Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 4 str. 2 d., kiekius; 3) jeigu turima, informaciją apie kitas, negu Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 4 str. 2 d. nurodytas, iš cigarečių išsiskiriančias medžiagas ir iš kitų negu cigaretės tabako gaminių išsiskiriančias medžiagas, ir jų kiekio nustatymo metodus; 4) kiekvieno gaminio pardavimo mastą, išreikštą gaminių vienetais ar kilogramais, pradedant skaičiuoti nuo 2015 m. sausio 1 d.; 5) jeigu turima, vidinių ir išorinių rinkos tyrimų ir įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą ir dabartinius rūkančiuosius, teikiamos pirmenybės tyrimų duomenis, susijusius su tabako gaminių sudedamosiomis dalimis ir išsiskiriančiomis medžiagomis, taip pat rinkos tyrimų, kuriuos jie atlieka pradėdami prekiauti naujoviškais gaminiais, santraukas. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 1 d.
 21.  Ūkio subjektas (tabako gaminių importuotojas) privalo informuoti NTAKD, jeigu tabako gaminio sudėtis pakeičiama taip, kad ji nebeatitinka pagal Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 1 d. nurodytus reikalavimus anksčiau pateiktos informacijos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 2 d.
 22.  Ūkio subjektas (tabako gaminių importuotojas) privalo prieš pateikiant rinkai cigaretes ir suktinių tabaką, pateikti NTAKD techninį dokumentą, kuriame išdėstomas naudojamų priedų ir jų savybių aprašymas ir nurodomi gamintojų ir importuotojų taikyti kitų negu dervos, nikotinas, anglies monoksidas išsiskiriančių medžiagų kiekio nustatymo matavimo metodai (šis reikalavimas taikomas cigarečių ir suktinių tabako importuotojams). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 4 d.
 23.  Ūkio subjektas (tabako gaminių importuotojas) privalo pateikti Europos Komisijai ataskaitą, NTAKD – šios ataskaitos kopiją apie Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 8 d. nurodytų privalomų atlikti tyrimų rezultatus ne vėliau kaip per 18 mėnesių po to, kai tam tikras priedas buvo įtrauktas į Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 8 d. nurodytą sąrašą. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 10 d.

Informacijos apie naujoviškus tabako gaminius teikimo tvarka

 1.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo elektronine forma prieš šešis mėnesius prieš patiekiant naujoviškus tabako gaminius rinkai pateikti NATKD Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pranešimą apie bet kokį naujovišką tabako gaminį, kurį jie numato patiekti LR rinkai, prie pranešimo pridedant išsamų atitinkamo naujoviško tabako gaminio aprašymą, informaciją apie jo vartojimą ir tabako gaminio sudedamąsias dalis bei išsiskiriančias medžiagas pagal Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 1 d.; pateikiant pranešimą apie naujovišką tabako gaminį, taip pat pateikti: 1) turimus mokslinių tyrimų dėl naujoviško tabako gaminio toksiškumo, priklausomybės sukėlimo gebos ir patrauklumo duomenis, ypač dėl tabako gaminio sudedamųjų dalių ir išsiskiriančių medžiagų, nurodant poveikį vartotojų sveikatai vartojant naujovišką tabako gaminį pagal paskirtį ir atsižvelgiant į atliktus klinikinius tyrimus dėl šio gaminio saugumo ar kenksmingumo, palyginto su rinkoje esančiais kitais tabako gaminiais; 2) turimus tyrimų, jų santraukų ir rinkos tyrimų dėl įvairių vartotojų grupių, įskaitant nerūkantį jaunimą ir dabartinius rūkančiuosius, teikiamos pirmenybės tyrimų duomenis; 3) kitą turimą svarbią informaciją, įskaitant gaminio keliamos rizikos ir teikiamos naudos analizę, numatomą jo poveikį tabako vartojimo nutraukimui, numatomą jo poveikį tabako vartojimo pradėjimui ir numatomiems vartotojo sprendimams. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 911 str. 1 d., 2 d., 3 d.
 2.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo pateikiant naujoviškus tabako gaminius rinkai, pateikti NTAKD naują (nepateiktą anksčiau) ar atnaujintą informaciją apie mokslinius tyrimus, tyrimus ir kita Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 3 d. nurodytą informaciją. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 911 str. 4 d.
 3.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo, kad naujoviškame tabako gaminyje naudojami priedai, suteikiantys pridėtinį tabako gaminio skonį ir kvapą, nedidintų šių naujoviškų tabako gaminių aerozolių toksiškumo. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 911 str. 6 d.
 4.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo, kad naujoviškas tabako gaminys, vienetiniai pakeliai ar bet kokia jų išorinė pakuotė ar kita vartotojams teikiama informacija apie naujovišką tabako gaminį nesusiję ir nėra apibūdinami žodžiais, kurie yra ar gali būti siejami su saldainiais, saldumynais, vaikų žaislais, animaciniais personažais ar kitokio pobūdžio informacija, skatinančia nepilnamečių asmenų susidomėjimą naujoviškais tabako gaminiais ar jų vartojimą. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 911 str. 6 d.
 5.  Ūkio subjektas, pateikdamas informaciją apie naujovišką tabako gaminį, privalo nurodyti, koks tai tabako gaminys – bedūmis ar rūkomasis. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 911 str. 7 d.

Prekybos tabako gaminiais būdų ir vietų ribojimas

 1.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti tabako gaminiais naudojant prekybos automatus. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.
 2.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti tabako gaminiais pagal nuotolinės prekybos, įskaitant vidaus ir tarpvalstybinę nuotolinę prekybą, sutartis. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 str. 1 d. 2 p.
 3.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti tabako gaminiais parduotuvėse, kioskuose ir kitose mažmeninės prekybos vietose, kuriose vaikams skirtų prekių dalis sudaro 50 ir daugiau procentų mažmeninės prekių apyvartos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 str. 1 d. 3 p.
 4.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti tabako gaminiais farmacijos įmonėse, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros įstaigose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 str. 1 d. 4 p.
 5.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti tabako gaminiais asmenims iki 18 metų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 str. 1 d. 5 p.

Prekių, skirtų tabako gaminiams rūkyti ar pasiruošti rūkyti, pardavimo ribojimas

Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti prekes, skirtas tabako gaminiams rūkyti (ar pasiruošti rūkyti), t. y. pypkes, kandiklius, pypkių ir kandiklių valiklius (grandiklius), buitines cigarečių sukimo mašinas, bet kokį rūkomąjį (cigarečių) popierių (supjaustytą ar nepjaustytą, suklijuotą į tūteles, su pritvirtintais filtrais ar be jų), asmenims iki 18 metų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 16 str.

Tabako gaminių reklama

 1.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo reklamuoti Lietuvos Respublikoje tabako gaminius. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 1 d.
 2.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekybos tabako gaminiais vietoje teikti informaciją apie tabako gaminius lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 5 d.
 3.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekybos tabako gaminiais vietoje teikti tabako gaminių ar jų vienetinių pakelių imitacijas ir atvaizdus. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 5 d.
 4.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekybos tabako gaminiais vietoje apie tabako gaminius teikti kitą vaizdinę ar grafinę informaciją (išskyrus ant įrangos pateiktus gamintojo, pardavėjo pavadinimą ir buveinės adresą, parduodamų tabako gaminių pavadinimus, žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“, tabako gaminių kainas, informaciją apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 5 d.
 5.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo prekybos tabako gaminiais vietoje pateikti informaciją (įspėjimus) apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 4 d.

Kiti su tabako gaminiais susiję draudimai

 1.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo taikyti visuomenės informavimo priemonėse išspausdintų ar kitokiais būdais išplatintų kuponų savininkams fiksuotas nuolaidas tabako gaminiams arba laikyti šiuos kuponus kitokiomis dalinio mokėjimo priemonėmis. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 1 p.
 2.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo nemokamai teikti (platinti) tabako gaminius ir (ar) jų naujus pavyzdžius. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 2 p.
 3.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo suteikti teisę pirkėjui iš karto ar per tam tikrą terminą po vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo gauti dovanų ar priedą prie tabako gaminių. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 3 p.
 4.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo veikti pirkėjus įkyriai siūlant tabako gaminius, nurodant kainoraščiuose, kainų etiketėse, parduotuvių vidaus vitrinose tariamą kainų sumažinimą bei kitais gerai moralei ir viešajai tvarkai prieštaraujančiais būdais ar priemonėmis. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 4 p.
 5.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti tabako gaminius rinkinyje su kitomis prekėmis, taip pat bet kokias kitas prekes kaip privalomą priedą prie parduodamų tabako gaminių. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 5 p.
 6.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo teikti tabako gaminius kaip loterijų, konkursų, sporto varžybų, žaidimų prizus arba kartu su jais. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 6 p.
 7.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo organizuoti žaidimus ar konkursus bei loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 7 p.
 8.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo gaminti ir (ar) parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų vienetinius pakelius. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 8 p.
 9.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo gaminti ir (ar) parduoti kitus gaminius (ne tabako gaminius ir susijusius gaminius), pažymėtus tabako gaminių prekių ženklais. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 9 p.
 10.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 18 metų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 10 p.
 11.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo . bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis remti visus renginius, veiklas, asmenis ir visuomenės informavimo priemones. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 2 d.

Tabako gaminių vartojimo ribojimas

Ūkio subjektas privalo užtikrinti draudimo vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes ūkio subjekto restorane, kavinėje, bare, kitoje viešojo maitinimo įstaigoje, klube, diskotekoje, interneto kavinėje (interneto klube ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salone, kitoje laisvalaikio praleidimo įstaigoje, patalpoje, kurioje vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose laikymąsi. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 str. 1 d. 5 p.

Mažmeninė prekyba tabako gaminiais

 1.  Ūkio subjektas privalo turėti galiojančią savivaldybės išduotą licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (nuoroda į Violetos informaciją apie šios licencijos išdavimo procesą). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 10 str. 1 d., 14 str. 1 d.
 2.  Ūkio subjektas šią veiklą gali vykdyti tik pats, t. y. neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis licencijoje nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims šią teisę. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 12 str. 1 d.
 1.  Ūkio subjektas Lietuvos Respublikoje turi teisę įsigyti tabako gaminius tik iš licencijų verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojų, pats importuoti ar įsivežti iš kitų valstybių. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 12 str. 3 d.
 2.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti oraliniam vartojimui skirtą, kramtomąjį, taip pat uostomąjį tabaką. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 13 str.
 3.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti, importuoti tabako gaminius neturint tabako gaminių pardavimo ir (ar) laikymo vietoje juridinę galią turinčių privalomų tų gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų egzemplioriaus. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 8 p.
 4.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti, importuoti tabako gaminius be banderolių. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 4 p.
 5.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti, importuoti tabako gaminius, kurių ženklinimas neatitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 8 str., 81 str., 82 str., 83 str. 1, 2 d., 84 str., 85 str., 86 str., Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 4-609 „Dėl Informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pateikimo tvarkos ir Vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo“, Vaizdinių įspėjimų, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, rinkinių, nustatytų tabako gaminių ženklinimo reikalavimų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 6 p.
 6.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti, importuoti tabako gaminius, jeigu tabako gaminiai yra falsifikuoti ir /ar kontrabandiniai. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 3 d. 2 p., 3 p.
 7.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo tiekti rinkai pridėtinio tabako gaminio kvapo ar skonio tabako gaminius (cigaretes ir suktinių tabaką) (šis draudimas nėra taikomas priedams, kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, pavyzdžiui, cukrui, skirtam džiovinimo proceso metu prarastam cukrui pakeisti, jeigu tie priedai nesuteikia gaminiui pridėtinio tabako gaminio kvapo ar skonio ir žymiai ar išmatuojamai nepadidina tabako gaminio priklausomybės sukėlimo gebos, kancerogeninių, mutageninių ir toksiškai veikiančių reprodukciją savybių). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 41 str. 1 d.
 8.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo tiekti rinkai gaminius, kuriuose yra šių priedų: vitaminų arba kitų priedų, kurie sudaro įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas ar mažiau kenksmingas sveikatai; kofeino arba taurino, arba kitų priedų ir stimuliuojamųjų junginių, kurie siejami su energija ir gyvybingumu; priedų, nudažančių išsiskiriančias medžiagas; rūkomojo tabako gaminių atveju – priedų, kurie palengvina įkvėpimą ar nikotino įsisavinimą; priedų, kurie nesudeginti turi kancerogeninių, mutageninių ir toksiškai veikiančių reprodukciją savybių. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 41 str. 3 d.
 9.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo tiekti rinkai tabako gaminius (cigaretes ir suktinių tabaką), kurių bet kokiose sudedamosiose dalyse, pavyzdžiui, filtruose, popieriuje, pakuotėse, kapsulėse ar bet kuriuose techniniuose elementuose yra kvapiųjų medžiagų, leidžiančių pakeisti atitinkamo tabako gaminio kvapą ar skonį, jų stiprumą ar tabako gaminio dūmo sodrumą, tiekti rinkai cigaretes ir suktinių tabaką, kurių filtruose, popieriuje ir kapsulėse yra tabako arba nikotino. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 41 str. 4 d.
 10.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti cigaretes už didesnę kainą negu didžiausia mažmeninė kaina, nurodyta ant pakuotės. Akcizų įstatymo 34 str.
 11.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti cigaretes, cigariles, papirosus vienetais. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 5 d. 1 p.
 12.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti cigaretes, jeigu jų yra mažiau negu 20 vienetų viename vienetiniame pakelyje. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 5 d. 2 p.
 13.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 5 d. 3 p.
 14.  Ant kiekvieno tabako gaminių vienetinio pakelio turi būti nurodytas partijos, kuriai priklauso tabako gaminys, numeris ar jo atitikmuo, pagal kurį būtų galima nustatyti (identifikuoti) tabako gaminį ir jo pagaminimo vietą ir laiką (šis reikalavimas netaikomas, kai vienetinis pakelis yra paženklintas unikaliu identifikatoriumi pagal Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 141 str. 2 d.). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 141 str. 1 d.
 15.  Cigarečių vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio formos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 87 str. 1 d.
 16.  Suktinių tabako vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio, cilindro arba maišelio formos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 87 str. 1 d.
 17.  Suktinių tabako vienetiniame pakelyje esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis kaip 30 gramų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 87 str. 1 d.
 18.  Cigarečių vienetinis pakelis turi būti iš kartono ar minkštos medžiagos ir jame neturi būti dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar užsandarintas po pirmojo atidarymo, išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį ir dėžutės varstomąjį dangtelį; pakelių, atidaromų atverčiamu dangeliu ir varstomuoju dangteliu, dangtelis turi būti varstomas tik vienetinio pakelio gale. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 87 str. 2 d.
 19.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo Lietuvos Respublikoje parduoti neapdorotą tabaką tik licencijų verstis tabako gaminių gamyba turėtojams ir juridiniams asmenims ar užsienio juridinių asmenų filialams, išvežantiems neapdorotą tabaką iš Lietuvos Respublikos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 8 d.
 20.  Ūkio subjektas (tabako gaminių importuotojas) privalo laikytis reikalavimo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – NTAKD) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal prekių ženklą ir rūšį Europos Komisijos nustatytos formos pranešimą apie: 1) tabako gaminių gamybai naudotų visų tabako gaminių sudedamųjų dalių ir jų kiekių sudarytą sąrašą (toliau – sąrašas) kiekvienos tabako gaminių sudedamosios dalies mažėjančia tvarka pagal svorį, jame nurodant, ar šios tabako gaminių sudedamosios dalys buvo registruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir ar jos buvo klasifikuotos pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 190/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), prie sąrašo pridedant paaiškinimą, kuriame nurodoma, kodėl tokių tabako gaminių sudedamųjų dalių buvo dėta į atitinkamus tabako gaminius, pridedant toksikologinius duomenis, apibūdinančius atitinkamai sudegintas ar nesudegintas šias tabako gaminių sudedamąsias dalis, nurodant jų poveikį vartotojų sveikatai ir priklausomybę sukeliantį poveikį; 2) iš cigarečių išsiskiriančių medžiagų, nurodytų Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 4 str. 2 d., kiekius; 3) jeigu turima, informaciją apie kitas, negu Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 4 str. 2 d. nurodytas, iš cigarečių išsiskiriančias medžiagas ir iš kitų negu cigaretės tabako gaminių išsiskiriančias medžiagas, ir jų kiekio nustatymo metodus; 4) kiekvieno gaminio pardavimo mastą, išreikštą gaminių vienetais ar kilogramais, pradedant skaičiuoti nuo 2015 m. sausio 1 d.; 5) jeigu turima, vidinių ir išorinių rinkos tyrimų ir įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą ir dabartinius rūkančiuosius, teikiamos pirmenybės tyrimų duomenis, susijusius su tabako gaminių sudedamosiomis dalimis ir išsiskiriančiomis medžiagomis, taip pat rinkos tyrimų, kuriuos jie atlieka pradėdami prekiauti naujoviškais gaminiais, santraukas. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 1 d.
 21.  Ūkio subjektas (tabako gaminių importuotojas) privalo informuoti NTAKD, jeigu tabako gaminio sudėtis pakeičiama taip, kad ji nebeatitinka pagal Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 1 d. nurodytus reikalavimus anksčiau pateiktos informacijos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 2 d.
 22.  Ūkio subjektas (tabako gaminių importuotojas) privalo prieš pateikiant rinkai cigaretes ir suktinių tabaką, pateikti NTAKD techninį dokumentą, kuriame išdėstomas naudojamų priedų ir jų savybių aprašymas ir nurodomi gamintojų ir importuotojų taikyti kitų negu dervos, nikotinas, anglies monoksidas išsiskiriančių medžiagų kiekio nustatymo matavimo metodai (šis reikalavimas taikomas cigarečių ir suktinių tabako importuotojams). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 4 d.
 23.  Ūkio subjektas (tabako gaminių importuotojas) privalo pateikti Europos Komisijai ataskaitą, NTAKD – šios ataskaitos kopiją apie Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 8 d. nurodytų privalomų atlikti tyrimų rezultatus ne vėliau kaip per 18 mėnesių po to, kai tam tikras priedas buvo įtrauktas į Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 8 d. nurodytą sąrašą. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 10 d.
 1.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo elektronine forma prieš šešis mėnesius prieš patiekiant naujoviškus tabako gaminius rinkai pateikti NATKD Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pranešimą apie bet kokį naujovišką tabako gaminį, kurį jie numato patiekti LR rinkai, prie pranešimo pridedant išsamų atitinkamo naujoviško tabako gaminio aprašymą, informaciją apie jo vartojimą ir tabako gaminio sudedamąsias dalis bei išsiskiriančias medžiagas pagal Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 1 d.; pateikiant pranešimą apie naujovišką tabako gaminį, taip pat pateikti: 1) turimus mokslinių tyrimų dėl naujoviško tabako gaminio toksiškumo, priklausomybės sukėlimo gebos ir patrauklumo duomenis, ypač dėl tabako gaminio sudedamųjų dalių ir išsiskiriančių medžiagų, nurodant poveikį vartotojų sveikatai vartojant naujovišką tabako gaminį pagal paskirtį ir atsižvelgiant į atliktus klinikinius tyrimus dėl šio gaminio saugumo ar kenksmingumo, palyginto su rinkoje esančiais kitais tabako gaminiais; 2) turimus tyrimų, jų santraukų ir rinkos tyrimų dėl įvairių vartotojų grupių, įskaitant nerūkantį jaunimą ir dabartinius rūkančiuosius, teikiamos pirmenybės tyrimų duomenis; 3) kitą turimą svarbią informaciją, įskaitant gaminio keliamos rizikos ir teikiamos naudos analizę, numatomą jo poveikį tabako vartojimo nutraukimui, numatomą jo poveikį tabako vartojimo pradėjimui ir numatomiems vartotojo sprendimams. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 911 str. 1 d., 2 d., 3 d.
 2.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo pateikiant naujoviškus tabako gaminius rinkai, pateikti NTAKD naują (nepateiktą anksčiau) ar atnaujintą informaciją apie mokslinius tyrimus, tyrimus ir kita Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9 str. 3 d. nurodytą informaciją. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 911 str. 4 d.
 3.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo, kad naujoviškame tabako gaminyje naudojami priedai, suteikiantys pridėtinį tabako gaminio skonį ir kvapą, nedidintų šių naujoviškų tabako gaminių aerozolių toksiškumo. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 911 str. 6 d.
 4.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo, kad naujoviškas tabako gaminys, vienetiniai pakeliai ar bet kokia jų išorinė pakuotė ar kita vartotojams teikiama informacija apie naujovišką tabako gaminį nesusiję ir nėra apibūdinami žodžiais, kurie yra ar gali būti siejami su saldainiais, saldumynais, vaikų žaislais, animaciniais personažais ar kitokio pobūdžio informacija, skatinančia nepilnamečių asmenų susidomėjimą naujoviškais tabako gaminiais ar jų vartojimą. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 911 str. 6 d.
 5.  Ūkio subjektas, pateikdamas informaciją apie naujovišką tabako gaminį, privalo nurodyti, koks tai tabako gaminys – bedūmis ar rūkomasis. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 911 str. 7 d.
 1.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti tabako gaminiais naudojant prekybos automatus. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.
 2.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti tabako gaminiais pagal nuotolinės prekybos, įskaitant vidaus ir tarpvalstybinę nuotolinę prekybą, sutartis. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 str. 1 d. 2 p.
 3.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti tabako gaminiais parduotuvėse, kioskuose ir kitose mažmeninės prekybos vietose, kuriose vaikams skirtų prekių dalis sudaro 50 ir daugiau procentų mažmeninės prekių apyvartos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 str. 1 d. 3 p.
 4.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti tabako gaminiais farmacijos įmonėse, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros įstaigose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 str. 1 d. 4 p.
 5.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti tabako gaminiais asmenims iki 18 metų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 str. 1 d. 5 p.

Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti prekes, skirtas tabako gaminiams rūkyti (ar pasiruošti rūkyti), t. y. pypkes, kandiklius, pypkių ir kandiklių valiklius (grandiklius), buitines cigarečių sukimo mašinas, bet kokį rūkomąjį (cigarečių) popierių (supjaustytą ar nepjaustytą, suklijuotą į tūteles, su pritvirtintais filtrais ar be jų), asmenims iki 18 metų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 16 str.

 1.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo reklamuoti Lietuvos Respublikoje tabako gaminius. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 1 d.
 2.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekybos tabako gaminiais vietoje teikti informaciją apie tabako gaminius lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 5 d.
 3.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekybos tabako gaminiais vietoje teikti tabako gaminių ar jų vienetinių pakelių imitacijas ir atvaizdus. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 5 d.
 4.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekybos tabako gaminiais vietoje apie tabako gaminius teikti kitą vaizdinę ar grafinę informaciją (išskyrus ant įrangos pateiktus gamintojo, pardavėjo pavadinimą ir buveinės adresą, parduodamų tabako gaminių pavadinimus, žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“, tabako gaminių kainas, informaciją apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų). Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 5 d.
 5.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo prekybos tabako gaminiais vietoje pateikti informaciją (įspėjimus) apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 17 str. 4 d.
 1.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo taikyti visuomenės informavimo priemonėse išspausdintų ar kitokiais būdais išplatintų kuponų savininkams fiksuotas nuolaidas tabako gaminiams arba laikyti šiuos kuponus kitokiomis dalinio mokėjimo priemonėmis. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 1 p.
 2.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo nemokamai teikti (platinti) tabako gaminius ir (ar) jų naujus pavyzdžius. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 2 p.
 3.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo suteikti teisę pirkėjui iš karto ar per tam tikrą terminą po vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo gauti dovanų ar priedą prie tabako gaminių. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 3 p.
 4.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo veikti pirkėjus įkyriai siūlant tabako gaminius, nurodant kainoraščiuose, kainų etiketėse, parduotuvių vidaus vitrinose tariamą kainų sumažinimą bei kitais gerai moralei ir viešajai tvarkai prieštaraujančiais būdais ar priemonėmis. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 4 p.
 5.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti tabako gaminius rinkinyje su kitomis prekėmis, taip pat bet kokias kitas prekes kaip privalomą priedą prie parduodamų tabako gaminių. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 5 p.
 6.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo teikti tabako gaminius kaip loterijų, konkursų, sporto varžybų, žaidimų prizus arba kartu su jais. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 6 p.
 7.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo organizuoti žaidimus ar konkursus bei loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 7 p.
 8.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo gaminti ir (ar) parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų vienetinius pakelius. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 8 p.
 9.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo gaminti ir (ar) parduoti kitus gaminius (ne tabako gaminius ir susijusius gaminius), pažymėtus tabako gaminių prekių ženklais. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 9 p.
 10.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 18 metų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 10 p.
 11.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo . bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis remti visus renginius, veiklas, asmenis ir visuomenės informavimo priemones. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 18 str. 2 d.

Ūkio subjektas privalo užtikrinti draudimo vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes ūkio subjekto restorane, kavinėje, bare, kitoje viešojo maitinimo įstaigoje, klube, diskotekoje, interneto kavinėje (interneto klube ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salone, kitoje laisvalaikio praleidimo įstaigoje, patalpoje, kurioje vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose laikymąsi. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 str. 1 d. 5 p.