Licencijos galiojimo sustabdymas

Licencijos galiojimo sustabdymas

Atvejai, kada gali būti sustabdytas licencijos verstis tabako gaminių gamyba galiojimas

Juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui licencijos verstis tabako gaminių gamyba galiojimas sustabdomas kai:

  1. licencijos turėtojas pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;
  2. licencijos turėtojas buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 11 dalies 1 ir (ar) 2 punktus ir per Departamento nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo Departamento pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą Departamentui;

Informacija atnaujinta: 2023-07-10

Skip to content