Licencijos galiojimo panaikinimas

Licencijos galiojimo panaikinimas

Atvejai, kada gali būti panaikintas licencijos verstis tabako gaminių gamyba galiojimas

Juridiniam asmeniui ar užsienio šalių juridinių asmenų filialui licencijos verstis tabako gaminių gamyba galiojimas panaikinamas, kai:

  1. jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
  2. jeigu paaiškėja, kad Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;
  3. jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs atitinkamas muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo ir nuo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip penkeri metai;
  4. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susisijusių gaminių kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais;
  5. jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas, per Departamento nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo Departamento pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė Departamentui.

Informacija atnaujinta: 2023-07-10

Skip to content