Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Licencijos galiojimo sustabdymas
Licencijos galiojimo sustabdymas2018-06-12T16:39:08+03:00

Atvejai, kada gali būti sustabdytas licencijos galiojimas

Juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui licencijos galiojimas sustabdomas:

  1. licencijos turėtojas pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;
  2. licencijos turėtojas pateikia prašymą iš licencijos išbraukti tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlio adresą ir licencijoje nebelieka įrašytų kitų sandėlių adresų;
  3. licencijos turėtojas buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 11 dalies 1 ir (ar) 2 punktus ir per Departamento nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo Departamento pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą Departamentui.