Licencijos galiojimo sustabdymas

Licencijos galiojimo sustabdymas

Licencijos galiojimo sustabdymas

Atvejai, kada gali būti sustabdytas licencijos galiojimas:

  • pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;
  • pateikia prašymą iš licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išbraukti su tabako gaminiais susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlio adresą ir licencijoje nebelieka įrašytų kitų sandėlių adresų;
  • buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 11 dalies 1 ir (ar) 2 punktus ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai.

(Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 str. 13 d. 1, 2 ir 3 p.)

Atvejai, kada gali būti panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas:

  • jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal Įstatymo 11 straipsnio 13 dalies:
  • 1 punkto nuostatas, pateikė prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;
  • 2 punkto nuostatas, pateikė prašymą į licenciją verstis su tabako gaminiais susijusiais gaminiais įrašyti naują su tabako gaminiais susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlio adresą;
  • 3 punkto nuostatą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir pranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai.

(Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 str. 14 d. 1, 2 ir 3 p.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-10

Skip to content