Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Privatumo politika
/Privatumo politika
Privatumo politika2019-06-11T17:50:20+03:00

Privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politika

Mes, VĮ „Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas“ įmonės kodas 302610311, buveinės adresas Šv. Stepono g. 27A, Vilnius (Toliau —Įmonė), gerbiame ir saugome kiekvieno svetainės lankytojo ir kliento privatumą bei įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti asmens duomenis.
Esame įsipareigoję saugoti asmens duomenis, surinktus apie svetainės lankytojus ir klientus, taip, kaip nurodyta šioje Įmonės privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politikoje („Privatumo politika“). Šioje Privatumo politikoje paaiškinama mūsų politika dėl informacijos (įskaitant asmens duomenis), kurią renkame bei kodėl mes renkame šią informaciją ir kaip ją naudojame.
Mes galime periodiškai keisti Privatumo politiką. Bet kuriuo atveju pakeitę Privatumo politiką mes Jums pranešime apie šiuos pakeitimus, paskelbdami pakeistą Privatumo politiką Įmonės interneto svetainėje („Svetainė“). Todėl patariame jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje ir peržiūrėti Privatumo politiką.

1. Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš kliento, iš kliento veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių.
Pagrindinės asmens duomenų, kuriuos renka Įmonė, kategorijos, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:
Asmens tapatybės duomenys – pavyzdžiui, vardas, pavardė ir gimimo data.
Kontaktiniai duomenys – pavyzdžiui, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis – pavyzdžiui, asmens, atstovaujančio klientą (juridinį asmenį) kontaktiniai duomenys.
Finansiniai duomenys – pavyzdžiui, duomenys apie sąskaitas, duomenys apie nepadengtus įsiskolinimus.
Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus – pavyzdžiui, duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus.
Vaizdo stebėjimo duomenys – pavyzdžiui, duomenys, surinkti vaizdo įrašymo priemonėmis.
Duomenys, susiję su paslaugų teikimu – pavyzdžiui, duomenys apie prievolių vykdymą arba nevykdymą, galiojančius arba baigusias galioti įsipareigojimus, pateiktus prašymus ir skundus. Duomenys apie prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis, pavyzdžiui, duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, klientui teikiamas paslaugas, kliento atsiliepimus apie paslaugas, duomenys apie tai, ar klientas patenkintas paslaugomis, įskaitant garso įrašymą.

2. Vaizdo stebėjimas

Įmonės vykdo atsiųstų vaizdo duomenų stebėjimą Įmonės patalpose ir jų prieigose. Įmonės vykdomas vaizdo stebėjimas, nes dėl darbo specifikos būtina užtikrinti turto ir asmenų saugumą, o kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant šio tikslo (teisinis duomenų tvarkymo pagrindas –Įmonės teisėtas interesas tinkamai suteikti paslaugą ir apsaugoti savo ir klientų turtą).

3. Duomenų saugojimo laikotarpis

Mes tvarkome duomenis ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Įmonės teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz., reglamentuojančius apskaitos, archyvavimo reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

4. Duomenų gavėjų kategorijos

Aukščiau nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos, teismai ir kitos ginčus nagrinėjančios institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, žalos vertinimo įmonės, antstoliai, notarai, skolų išieškojimo įmonės, bankroto administratoriai, priežiūros institucijos).
Asmens duomenų tvarkymui Įmonė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus (pavyzdžiui, finansus administruojančias bendroves, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjus, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjus, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjus, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjus, duomenų centrų, ir debesijos paslaugų teikėjus). Tokiais atvejais Įmonė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Įmonės nurodymų ir galiojančių teisės aktų, bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones.

5. Jūsų turimos teisės

Jūs turite teisę bet kada, pateikęs/-usi nustatytos formos prašymą Įmonei:

  • prašyti susipažinti su jos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis; BDAR 15 str.
  • prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; BDAR 16 str.
  • prašyti ištrinti savo duomenis-„teisė būti pamirštam“; BDAR 17 str.
  • prašyti apriboti savo duomenų tvarkymo veiksmus; BDAR 18 str.
  • prašyti perkelti savo asmens duomenis- teisė į duomenų perkeliamumą; BDAR 20 str.

Savo teises galite įgyvendinti susisiekdami su mumis šiuo būdu:
pateikdami rašytinį prašymą Įmonei adresu Šv. Stepono g. 27A, Vilnius, Lietuva. Pateikiant prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar seniūno.
Įmonė įsipareigoja atsakyti į Jūsų prašymą per 30 kalendorinių dienų; BDAR 20 str.

6. Duomenų saugumas

Mums svarbu apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Mes suprantame saugumo svarbą ir metodus, kurių reikia informacijai apsaugoti. Imamės reikiamų priemonių apsaugoti nuo informacijos, kurią surinkome iš Jūsų, praradimo, piktnaudžiavimo ja ar jos pakeitimo.
Įmonė, kaip duomenų valdytojas, taip pat reikalauja ir iš savo duomenų tvarkytojų, griežtai laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, bei imtis visų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7. Mūsų atsakomybės ribojimas

Mes nesame atsakingi už įvykius, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti. Mes negalime garantuoti, kad nebus veikimo klaidų apsaugant Jūsų asmens duomenis. Be to, mes taip pat neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant Jūsų asmens duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti.

8. Informacija kontaktams

Visais klausimais dėl Privatumo politikos galite kreiptis:
VĮ „Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas“
Šv. Stepono g. 27A, Vilnius
Telefonas: +370 5 2668060