Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas
Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas2020-05-26T09:59:46+03:00

Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas

Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Cheminės medžiagos pavadinimas Prekės kodas1 CAS numeris
1. Acetonitrilas (Acetonitrile) 2926 90 95 75-05-8
2. Acto rūgštis (ledinė) (Acetic acid glacial) 2915 21 00 64-19-7
3. Alilbenzenas (Allylbenzene) 2902 90 00 300-57-2
4.

4-Aminobutyrinė rūgštis (GABA)

(Gamma-aminobutyric acid)

2922 49 85 56-12-2
5. Amonio formiatas (Ammonium formate) 2915 12 00 540-69-2
6. Anilinas (Aniline) 2921 41 00 62-53-3
7.

4-(Metiltio)benzaldehidas

(4 (Methylthio)benzaldehyde)

2930 90 99 3446-89-7
8.

4-(Metiltio)fenilacto rūgštis

(4 (Methylthio)phenylacetic acid)

2930 90 99 16188-55-9
9. Benzilo chloridas (Benzyl chloride) 2903 99 90 100-44-7
10. Benzaldehidas (Benzaldehyde) 2912 21 00 100-52-7
11. Benzilo cianidas (Benzyl cyanide) 2926 90 95 140-29-4
12. Benzilfenilacetatas (Benzyl phenylacetate) 2916 39 10 102-16-9
13. Benzolas (Benzene) 2902 20 00 71-43-2
14.

1-Bromo-3,4-(metilendioksi)benzenas

(1-Bromo-3,4-(methylenedioxy)benzene)

2932 99 00 2635-13-4
15.

1-(4-Metoksifenil)propan-2-onas

(1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one)

2914 50 00 122-84-9
16.

2-Bromopropiofenonas

(2-Bromopropiophenone)

2914 70 00 2114-00-3
17.

4‘-Bromopropiofenonas

(4‘-Bromopropiophenone)

2914 70 00 10342-83-3
18.

2-Chlorbenzoinė rūgštis

(Chlorobenzoic acid)

2916 39 90 118-91-2
19.

2-Chlorfenil ciklopentil ketonas

(2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone)

2914 39 00 6740-85-8
20.

Chlor-chlorefedrinas

(Chlor-chlorephedrine)

2939 49 00
21.

Chlor-chlorpseudoefedrinas

(Chlor-chlorpseudoephedrine)

2939 49 00
22. Fluoroefedrinas (Fluorephedrine) 2939 49 00
23. Fluoropseudoefedrinas (Fluorpseudoephedrine) 2939 49 00
24.

2,5-Dimetoksibenzaldehidas

(2,5-Dimethoxybenzaldehyde)

2912 49 00 93-02-7
25. Etilacetatas (Ethyl acetate) 2915 31 00 141-78-6
26. Etilfenilacetatas (Ethyl phenylacetate) 2916 39 10 101-97-3
27. Etilaminas (Ethylamine) 2921 19 99 75-04-7
28. 2-Fenilacetamidas (2-Phenylacetamide) 2924 29 98 103-81-1
29. Fenilalaninas (Phenylalanine) 2922 49 85 150-30-1, 63-91-2
30. 1-Fenil-2-nitropropenas (1-Phenyl-2-nitropropene) 2904 20 00 705-60-2
31. Feniletil fenilacetatas (Phenylethyl phenylacetate) 2916 39 10 102-20-5
32. Formamidas (Formamide) 2924 19 00 75-12-7
33. Hidroksilaminas (Hydroxylamine) 2825 10 00 7803-49-8
34. Hidroksiliminas (Hydroxylimine) 2925 29 00 90171-16-1
35. Gyvsidabrio chloridas (Mercury chloride) 2852 10 00 7487-94-7
36.

Izoamilfenilacetatas

(Isoamyl phenylacetate)

2916 39 10 102-19-2
37.

Izobutilfenilacetatas

(Isobutyl phenylacetate)

2916 39 10 102-13-6
38. Jodas (Iodine) 2801 20 00 7553-56-2
39.

Ličio aliuminio hidridas

(Lithium aliuminium hidride)

2850 00 20 16853-85-3
40. Mangano dioksidas (Manganese dioxide) 2820 10 00 1313-13-9
41. N-Metilalaninas (N–Methylalanine) 2922 49 85 3913-67-5
42.

Metilamino hidrochloridas, metilaminas

(Methylamine hidrochloride, methylamine)

2921 11 00 74-89-5, 593-51-1
43.

1-(3,4-Metilendioksifenil)-2-nitropropenas

(1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-nitropropene)

2932 99 00 5438-41-5
44.

3,4-(Metilendioksi)fenilacetonitrilas

(3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile)

2932 99 00 4439-02-5
45.

3,4-(Metilendioksi)fenilacto rūgštis

(3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid)

2932 99 00 2861-28-1
46.

3,4-Metilendioksifenolis

(3,4-Methylenedioxyphenol)

2932 99 00 533-31-3
47.

4‘-Metilpropiofenonas

(4‘-Methylpropiophenone)

2914 39 00 5337-93-9
48. Metilfenil-2-propanonas (Methyl P-2-P) 2914 39 00
49. Metilfenilacetatas (Methyl phenylacetate) 2916 39 10 101-41-7
50.

4-Metil–5-fenil-2-oksazolidinonas

(4-Methyl–5-phenyl-2-oxazolidinone)

2934 99 00 77943-39-6
51.

4-Metoksi–benzilmetilketonas

(4-Methoxy-benzylmethyl ketone)

2914 50 00 122-84-9
52. 4-Metilefedrinas (4-methylephedrine) 2939 49 00 27465-53-8
53. Metilizobutilketonas (Methyl isobutyl ketone) 2914 13 00 108-10-1
54. N-Metilformamidas (N-Methylformamide) 2924 19 00 123-39-7
55. Natrio borohidridas (Sodium borohydride) 2850 00 20 16940-66-2
56. Nitroetanas (Nitroethane) 2904 20 00 79-24-3
57. Nitrometanas (Nitromethane) 2904 20 00 75-52-5
58. Beta–nitrostirenas (Beta–nitrostyrene) 2904 20 00 102-96-5
59.

Piperonal propilenglikolio acetalis

(Piperonal propyleneglycol acetal)

2932 99 00 61683-99-6
60. Fenil-2-propanono metilglicido rūgšties natrio druska (P-2-P metil glycidic acid sodium salt) 2914 39 00
61. Propionil chloridas (Propionyl chloride) 2915 90 70 79-03-8
62. Propiofenonas (Propiophenone) 2914 39 00 93-55-0
63. Platinos oksidas (Platinum oxide) 2843 90 90 1314-15-4
64. Raudonasis fosforas (Red phosphorus) 2804 70 00 7723-14-0
65. Skruzdžių rūgštis (Formic acid) 2915 11 00 64-18-6
66. Stirenas (Styrene) 2902 50 00 100-42-5
67.

3,4,5-Trimetoksibenzaldehidas

(3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde)

2912 49 00 86-81-7
68. Tiomorfolinas (Thiomorfoline) 2934 99 90 123-90-0
69. Tionilchloridas (Thionyl chloride) 2812 17 00 7719-09-7

 

 

 1. MEDŽIAGOS, KURIOS NENAUDOJAMOS PRAMONĖJE*

*naudojamos tik ribotais kiekiais laboratorijose ir tyrimams

Eil. Nr.

 

Cheminės medžiagos pavadinimas

 

Prekės kodas1

 

CAS numeris

1.

BMK Glicido rūgštis

(BMK Glycidic acid)

2918 99 90 25547-51-7
2.

PMK Glicido rūgštis

(PMK Glycidic acid)

2932 99 00 2167189-50-4
3.

PMK Glicidatas

(PMK Glycidate)

2932 99 00 13605-48-6
4. BMK etilo Glicidatas (BMK ethyl glycidate) 2918 99 90 41232-97-7
5. BMK metilo glicidatas (BMK methyl glycidate) 2918 99 90 80532-66-7
6.

Metil-2-fenilacetoacetatas (MAPA)

(Methyl-2-phenylacetoacetate),

2918 30 00 16648-44-5
7.

N-tert-butoksikarbonil-MDMA

(N-tert-butoxycarbonyl-MDMA)

2932 99 00 1228259-70-8
8.

N-metoksikarbonil-MDA

(N-methoxycarbonyl-MDA)

2932 99 00
9.

Alfafenilacetoacetoamidas (APAA)

(Alphaphenylacetoacetoamide)

2924 29 98 4433-77-6
10. 3,4-MDP-2-P metilglicido rūgšties metilo esteris (3,4-MDP-2-P methylglycidic acid methyl ester) 2932 99 00
11. 3,4-MDP-2-P metilglicido rūgšties natrio druska (3,4-MDP-2-P methylglycidic acid sodium salt) 2932 99 00

1 Kodą sudaro KN kodas (1–8 ženklai)

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas

8 straipsnis
Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, stebėsena ir informacijos teikimas

 1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas vykdo veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, stebėseną ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13 straipsnio 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 111/2005 26 straipsnio 3a dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 29 straipsnyje nustatytais atvejais teikia informaciją Europos Komisijai.
 2. Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašą, kuriame nurodomi medžiagų pavadinimai ir tarptautiniai kodai, įsakymu tvirtina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius.
 3. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turi teisę reikalauti ir gauti iš valstybės institucijų ir subjektų informaciją, būtiną veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, stebėsenai vykdyti. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius įsakymu tvirtina ataskaitų formas, skirtas informacijai, nurodytai Reglamento (EB) Nr. 273/2004 10 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 17 ir 18 straipsniuose, pateikti.
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar jo direktoriaus įgaliotos muitinės įstaigos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui informaciją, kurios reikia veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, stebėsenai vykdyti.
 5. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas užtikrina, kad rekomendacijos (gairės), nurodytos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 9 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 10 straipsnio 1 dalyje, būtų platinamos subjektams, kurie vykdo veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, ir kitiems chemijos pramonės subjektams, atsižvelgdamas į rekomendacijose (gairėse) nustatytus tikslus.
 6. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, muitinės ir policijos įstaigos turi nedelsdamos informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka uždraudžiama įvežti į Europos Sąjungos muitų teritoriją arba uždraudžiama iš jos išvežti narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) arba į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

2 straipsnis

b) „į oficialų sąrašą neįtraukta medžiaga“ yra bet kokia medžiaga, kuri, nors ir nenurodyta I priede, identifikuojama kaip naudota neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai;

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

10 straipsnis

 1.  Siekdamos užtikrinti teisingą straipsnių nuo 3 iki 8 taikymą, visos valstybės narės priima priemones, kurios reikalingos siekiant leisti jų kompetentingoms institucijoms vykdyti kontrolės ir stebėjimo užduotis, ypač:
  a) gauti informaciją apie bet kokius į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų užsakymus arba veiksmus, susijusius su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis;
  ▼M2
  b) patekti į ūkio subjektų ir naudotojų verslo patalpas siekiant gauti pažeidimų įrodymų;
  c) prireikus sulaikyti ir konfiskuoti siuntas, kurios neatitinka šio reglamento.
 2.  Kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurios būtinos, kad jos kompetentingos institucijos galėtų kontroliuoti ir stebėti įtartinus sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, ir visų pirma:
  a) gauti informaciją apie visus į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų užsakymus arba veiksmus, susijusius su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis;
  b) patekti į verslo patalpas siekiant gauti įtartinų sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, įrodymų;
  c) prireikus sulaikyti ir konfiskuoti siuntas siekiant užkirsti kelią konkrečių į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų naudojimui neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.
 3.  Kompetentingos institucijos užtikrina verslo informacijos konfidencialumą.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

11 straipsnis

 1. Kiekviena valstybė narė skiria kompetentingą instituciją arba institucijas, atsakingas už šio reglamento taikymo užtikrinimą, ir praneša apie tai Komisijai.
 2. Siekiant taikyti šį reglamentą ir nepažeidžiant 15 straipsnio, mutatis mutandis taikomos 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (1) nuostatos ir ypač nuostatos dėl konfidencialumo. Pagal šio straipsnio 1 dalį paskirta kompetentinga institucija arba institucijos veikia kaip kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 515/97 2 straipsnio 2 dalyje.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

12 straipsnis

Valstybės narės priima taisykles dėl bausmių, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos bausmės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

13 straipsnis

 1.  Kad būtų galima daryti būtinus susitarimų dėl prekybos į oficialų sąrašą įtrauktomis ir neįtrauktomis medžiagomis kontrolės pakeitimus, visų valstybių narių kompetentingos institucijos per 13a straipsnyje nurodytą Europos duomenų bazę elektroniniu būdu laiku perduoda Komisijai visą atitinkamą informaciją apie šiame reglamente nustatytų stebėsenos priemonių įgyvendinimą, visų pirma apie medžiagas, kurios naudojamos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, apie neteisėto naudojimo ir neteisėtos gamybos metodus bei jų neteisėtą prekybą.
 2.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti su informacija, kuri turi būti teikiama pagal šio straipsnio 1 dalį, susijusias sąlygas ir reikalavimus.
 3.  Pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktų pranešimų santrauką Komisija pateikia Tarptautinei narkotinių medžiagų kontrolės valdybai, remdamasi Jungtinių Tautų Konvencijos 12 straipsnio 12 dalimi ir konsultuodamasi su valstybėmis narėmis.

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 111/2005

26 straipsnis

3a. Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos uždraudžia įvežti į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų krovinius į Sąjungos muitų teritoriją arba juos iš jos išvežti, jeigu yra pakankamai įrodymų, kad tos medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai. Kompetentinga valdžios institucija nedelsdama informuoja apie tai kitų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas ir Komisiją pagal 27 straipsnyje nurodytą procedūrą. Tos medžiagos laikomos medžiagomis, kurias siūloma įtraukti į 10 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašą.
3b. Kiekviena valstybė narė gali priimti priemones, kurios būtinos, kad jos kompetentingos valdžios institucijos galėtų kontroliuoti ir stebėti įtartinus sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, visų pirma, siekiant:
a) gauti informacijos apie visus į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų užsakymus arba su šiomis medžiagomis susijusias operacijas;
b) patekti į verslo patalpas siekiant gauti įtartinų sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, įrodymų