Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Į oficialių sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas
//Į oficialių sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas
Į oficialių sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas2021-11-12T16:04:01+03:00

A. MEDŽIAGOS, KURIOS TEISĖTAI NAUDOJAMOS PRAMONĖJE

 

Eil. Nr. Cheminės medžiagos pavadinimas Prekės kodas1 CAS numeris
1. Acetonitrilas (Acetonitrile) 2926 90 95 75-05-8
2. Acto rūgštis (ledinė) (Acetic acid glacial) 2915 21 00 64-19-7
3. Alilbenzenas (Allylbenzene) 2902 90 00 300-57-2
4.

4-Aminobutanorūgštis (GABA)

(γ-aminobutanic acid)

2922 49 85 56-12-2
5. Amonio formiatas (Ammonium formate) 2915 12 00 540-69-2
6. Anilinas (Aniline) 2921 41 00 62-53-3
7. N-Fenil-4-piperidinamino hidrochloridas (4-Anilinopiperidine dihydrochloride salt) 2933 39 99 99918-43-1
8.

4-(Metiltio)benzaldehidas

(4 (Methylthio)benzaldehyde)

2930 90 99 3446-89-7
9.

4-(Metiltio)fenilacto rūgštis

(4 (Methylthio)phenylacetic acid)

2930 90 99 16188-55-9
10. Benzilchloridas (Benzyl chloride) 2903 99 90 100-44-7
11. Benzaldehidas (Benzaldehyde) 2912 21 00 100-52-7
12. Benzilcianidas (Benzyl cyanide) 2926 90 95 140-29-4
13. Benzilfenilacetatas (Benzyl phenylacetate) 2916 39 10 102-16-9
14. Benzenas (Benzene) 2902 20 00 71-43-2
15.

1-Brom-3,4-(metilendioksi)benzenas

(1-Bromo-3,4-(methylenedioxy)benzene)

2932 99 00 2635-13-4
16.

1-(4-Metoksifenil)propan-2-onas

(1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one)

2914 50 00 122-84-9
17.

2-Brompropiofenonas

(2-Bromopropiophenone)

2914 70 00 2114-00-3
18.

4‘-Brompropiofenonas

(4‘-Bromopropiophenone)

2914 70 00 10342-83-3
19.

2-Chlorbenzoinė rūgštis

(Chlorobenzoic acid)

2916 39 90 118-91-2
20.

2-Chlorfenilciklopentilketonas

(2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone)

2914 39 00 6740-85-8
21.

Dichlorefedrinas

(Dichlorephedrine)

2939 49 00
22.

Dichlorpseudoefedrinas

(Dichlorpseudoephedrine)

2939 49 00
23. Fluorefedrinas (Fluorephedrine) 2939 49 00
24. Fluorpseudoefedrinas (Fluorpseudoephedrine) 2939 49 00
25.

2,5-Dimetoksibenzaldehidas

(2,5-Dimethoxybenzaldehyde)

2912 49 00 93-02-7
26. Etilacetatas (Ethyl acetate) 2915 31 00 141-78-6
27. Etilfenilacetatas (Ethyl phenylacetate) 2916 39 10 101-97-3
28. Etanaminas (Ethanamine, Ethylamine) 2921 19 99 75-04-7
29. 2-Fenilacetamidas (2-Phenylacetamide) 2924 29 98 103-81-1
30. Fenilalaninas (Phenylalanine) 2922 49 85 150-30-1, 63-91-2
31. 1-Fenil-2-nitropropenas (1-Phenyl-2-nitropropene) 2904 20 00 705-60-2
32. Feniletil fenilacetatas (Phenylethyl phenylacetate) 2916 39 10 102-20-5
33. Formamidas (Formamide) 2924 19 00 75-12-7
34. Hidroksilaminas (Hydroxylamine) 2825 10 00 7803-49-8
35. Hidroksiliminas (Hydroxylimine) 2925 29 00 90717-16-1
36. Gyvsidabrio (I) chloridas (Mercury chloride) 2852 10 00 7487-94-7
37.

Izoamil fenilacetatas

(Isoamyl phenylacetate)

2916 39 10 102-19-2
38.

Izobutil fenilacetatas

(Isobutyl phenylacetate)

2916 39 10 102-13-6
39. Jodas (Iodine) 2801 20 00 7553-56-2
40.

Ličio aliuminio hidridas

(Lithium aliuminium hidride)

2850 00 20 16853-85-3
41. Mangano dioksidas (Manganese dioxide) 2820 10 00 1313-13-9
42. N-Metilalaninas (N–Methylalanine) 2922 49 85 3913-67-5
43.

Metilamino hidrochloridas, metilaminas

(Methylamine hidrochloride, methylamine)

2921 11 00

74-89-5,

593-51-1

44.

1-(3,4-Metilendioksifenil)-2-nitropropenas

(1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-nitropropene)

2932 99 00 5438-41-5
45.

3,4-(Metilendioksi)fenilacetonitrilas

(3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile)

2932 99 00 4439-02-5
46.

3,4-(Metilendioksi)fenilacto rūgštis

(3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid)

2932 99 00 2861-28-1
47.

3,4-Metilendioksifenolis

(3,4-Methylenedioxyphenol)

2932 99 00 533-31-3
48.

4‘-Metilpropiofenonas

(4‘-Methylpropiophenone)

2914 39 00 5337-93-9
49. Metilfenil-2-propanonas (Methyl P-2-P) 2914 39 00
50. Metil fenilacetatas (Methyl phenylacetate) 2916 39 10 101-41-7
51.

4-Metil–5-fenil-2-oksazolidinonas

(4-Methyl–5-phenyl-2-oxazolidinone)

2934 99 00 77943-39-6
52.

4-Metoksibenzilmetilketonas

(4-Methoxybenzylmethyl ketone)

2914 50 00 122-84-9
53. 4-Metilefedrinas (4-methylephedrine) 2939 49 00 27465-53-8
54. Metilizobutilketonas (Methyl isobutyl ketone) 2914 13 00 108-10-1
55. N-Metilformamidas (N-Methylformamide) 2924 19 00 123-39-7
56. Natrio borohidridas (Sodium borohydride) 2850 00 20 16940-66-2
57. Nitroetanas (Nitroethane) 2904 20 00 79-24-3
58. Nitrometanas (Nitromethane) 2904 20 00 75-52-5
59. β –nitrostirenas (β –nitrostyrene) 2904 20 00 102-96-5
60.

Piperonalio propilenglikolio acetalis

(Piperonal propyleneglycol acetal)

2932 99 00 61683-99-6
61. 3-fenil-2-metiloksiran-2-karboksirūgšties natrio druska (P2P methyl glycidic acid, sodium salt) 2914 39 00 5449-12-7
62. Propionilchloridas (Propionyl chloride) 2915 90 70 79-03-8
63. Propano rūgšties anhidridas (Propionic anhydride) 2915 90 70 123-62-6
64. Propiofenonas (Propiophenone) 2914 39 00 93-55-0
65. Platinos oksidas (Platinum oxide) 2843 90 90 1314-15-4
66. Skruzdžių rūgštis (Formic acid) 2915 11 00 64-18-6
67. Stirenas (Styrene) 2902 50 00 100-42-5
68.

3,4,5-Trimetoksibenzaldehidas

(3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde)

2912 49 00 86-81-7
69. Tiomorfolinas (Thiomorfoline) 2934 99 90 123-90-0
70. Tionilchloridas (Thionyl chloride) 2812 17 00 7719-09-7
71. Azobisisobutannitrilas (AIBN) (azobisisobutyronitrile; 2,2‘-(1,2-diazenediyl)bis(2-methylpropanenitrile) 2927 00 00 78-67-1
75. Brometilbenzenas (Bromoethylbenzene) 2903 99 80 103-63-9
76. 2-brom-4-metilpropiofenonas (2-bromo-4-methylpropiophenone) 2914 79 00 1451-82-7

 B. MEDŽIAGOS, KURIOS NENAUDOJAMOS PRAMONĖJE*

*naudojamos tik ribotais kiekiais laboratorijose ir tyrimams

Eil. Nr.

 

Cheminės medžiagos pavadinimas

 

Prekės kodas1

 

CAS numeris

1. Etil α-fenilacetoacetatas (EAPA) (Ethyl α-phenylacetoacetate) 2918 30 00 5413-05-8
2. N-acetil-2-fenil-3-oksobutanamidas (N-Acetyl-APAA) 2924 29 70 122664-30-6
3. 2-fenil-3-oksobutano rūgštis (3-oxo-2-phenylbutanoic acid) 2918 30 00 4433-88-9
4. BMK etilglicidatas (BMK ethyl glycidate) 2918 99 90 41232-97-7
5.

Ntret-butoksikarbonil-MDMA

(Ntert-butoxycarbonyl-MDMA)

2932 99 00 1228259-70-8
6.

N-metoksikarbonil-MDA

(N-methoxycarbonyl-MDA)

2932 99 00
7. 3,4-MDP-2-P metilglicido rūgšties natrio druska (3,4-MDP-2-P methylglycidic acid sodium salt) 2932 99 00
8.

N-Fenil-4-piperidinaminas

(4-Anilinopiperidine)

2933 39 99 23056-29-3