Ženklinimas

7 straipsnis

Ūkio subjektai užtikrina, kad prieš tiekiant į oficialų I priedo 1 ir 2 kategorijų sąrašą įtrauktas medžiagas prie jų būtų tvirtinamos etiketės. Etiketėse turi būti nurodomi medžiagų pavadinimai kaip nurodyta I priede. Ūkio subjektai gali tvirtinti ir įprastas savo etiketes.
▼M2
Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl mišinių, kuriuose yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, ženklinimo etiketėmis reikalavimų ir sąlygų.

I Priedas:
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008

17 straipsnis

Bendrosios taisyklės

 1.  Cheminė medžiaga ar mišinys, kurie yra klasifikuojami kaip pavojingi ir laikomi pakuotėse, ženklinami etikete, kurioje nurodomi šie elementai:
  a) cheminės medžiagos ar mišinio tiekėjo (-ų) vardas/pavardė (pavadinimas), adresas ir telefono numeris;
  b) cheminės medžiagos ar mišinio nominalus kiekis pakete, kuris prieinamas plačiajai visuomenei, jeigu toks kiekis nėra nurodytas kitoje paketo vietoje;
  c) produkto identifikatoriai, kaip nurodyta 18 straipsnyje;
  d) kai taikoma, pavojaus piktogramos pagal 19 straipsnį;
  e) kai taikoma, signaliniai žodžiai pagal 20 straipsnį;
  f) kai taikoma, pavojingumo frazės pagal 21 straipsnį;
  g) kai taikoma, atitinkamos atsargumo frazės pagal 22 straipsnį;
  h) kai taikoma, skyrelis papildomai informacijai pagal 25 straipsnį.
 2.  Etiketė rašoma valstybės (-ių) narės (-ių), kuriose cheminė medžiaga ar mišinys tiekiami rinkai, valstybine (-ėmis) kalba (-omis), jeigu atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) nenustato kitaip.

Cheminės medžiagos ar mišinio tiekėjai gali etiketėse vartoti daugiau kalbų nei reikalauja valstybės narės, jeigu visomis kalbomis pateikiama ta pati informacija.

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 111/2005
5 straipsnis

Operacijų vykdytojai užtikrina, kad ant bet kurios pakuotės, kurioje yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išskyrus priedo 4 kategorijoje išvardytas medžiagas, būtų pritvirtintos etiketės, kuriose nurodomas priede nurodytas jų pavadinimas arba, kai tai yra mišinys ar natūralus produktas, jo pavadinimas ir į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, išskyrus priedo 4 kategorijoje išvardytas medžiagas, kurios yra mišinyje arba natūraliame produkte, priede nurodytas pavadinimas. Operacijų vykdytojai gali papildomai pritvirtinti savo įprastines etikete

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content