Apskaita ir dokumentacija

Apskaita ir dokumentacija

Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinė

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-360 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Reikalavimai dokumentams

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

5 straipnis
Dokumentacija

1. Nepažeidžiant 6 straipsnio, ūkio subjektai užtikrina, kad visi sandoriai, dėl kurių į oficialų I priedo 1 ir 2 kategorijų sąrašą įtrauktos medžiagos pateikiamos į rinką, būtų tinkamai dokumentuojami kaip nurodyta straipsnio dalyse nuo 2 iki 5 toliau. Ši prievolė netaikoma tiems ūkio subjektams, kurie turi specialias licencijas arba laikosi specialios registracijos pagal atitinkamai 3 straipsnio 2 ir 6 dalis.
2. Prekybos dokumentuose, pavyzdžiui, sąskaitose faktūrose, krovinių deklaracijose, administraciniuose dokumentuose, transporto ir kituose gabenimo dokumentuose, turi būti pakankamai informacijos aiškiai identifikuoti:
a) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimą, kaip nurodyta I priedo 1 ir 2 kategorijose;
b) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekiui ir svoriui bei, jei gabenami mišiniai arba natūralūs produktai, kiekiui ir svoriui, jei žinoma, mišinio arba natūralaus produkto, taip pat kiekiui ir svoriui, arba procentiniam svoriui, bet kokios I priedo 1 ir 2 kategorijų medžiagos ar medžiagų, kurios yra tame mišinyje;
c) pavadinimui ir adresui tiekėjo, platintojo, gavėjo ir, jei įmanoma, kitų ūkio subjektų, tiesiogiai dalyvaujančių sandoryje, kaip nurodyta 2 straipsnio c ir d dalyse.
3. Dokumentacijoje taip pat turi būti 4 straipsnyje nurodyta pirkėjo deklaracija.
4. Ūkio subjektai registruoja savo veiklą taip išsamiai, kaip to reikia vykdant jų įsipareigojimus pagal 1 straipsnio dalį.
5. Straipsnio dalyse nuo 1 iki 4 nurodyta dokumentacija ir įrašai saugomi mažiausiai trejus metus nuo pabaigos kalendorinių metų, kuriais įvyko 1 straipsnio dalyse nurodytas sandoris, dokumentacija ir įrašai turi būti lengvai prieinami kompetentingų institucijų patikrinimui, kai šios to prašo.
▼B
2004R0273 — LT — 30.12.2013 — 002.001 — 9
6. Dokumentaciją taip pat galima saugoti reprodukcijos pavidalu vaizdo laikmenoje arba kitoje duomenų laikmenoje. Privalu užtikrinti, kad saugomi duomenys:
a) atitiktų dokumentus savo išvaizda ir turiniu, kai pateikiami skaitymui;
ir
b) visada būtų greitai prieinami, galėtų būti pateikti skaitymui be delsimo ir galėtų būti analizuojami automatinėmis priemonėmis 5 straipsnio dalyje nurodytu laikotarpiu.
▼M2
7. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl mišinių, kuriuose yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, dokumentacijos reikalavimų ir sąlygų.

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 111/2005

3 straipsnis

▼M1
Visa į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išskyrus priedo 4 kategorijoje išvardytas medžiagas, importo, eksporto, ar tarpininkavimo veikla turi būti operacijų vykdytojo pagrįsta muitinės ir komerciniais dokumentais, tokiais kaip bendrosios deklaracijos, muitinės deklaracijos, sąskaitos faktūros, krovinių deklaracijos, transporto ir kiti vežimo dokumentai.
▼B
Dokumentuose nurodoma tokia informacija:
a) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas, nurodytas priede, arba, kai tai yra mišinys ar natūralus produktas, jo pavadinimas ir į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, kurios yra mišinyje arba natūraliame produkte, pavadinimas, nurodytas priede, po to nurodant terminą „DRUG PRECURSORS“;
b) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis ir svoris bei, jei tai yra mišinys ar natūralus produktas, jame esančios bet kurios į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis, svoris ir, jei žinoma, procentinė dalis ir
c) eksportuotojo, importuotojo, galutinio gavėjo ir, kai taikytina, asmens, vykdančio tarpininkavimo veiklą pavadinimai (vardai, pavardės) ir adresai.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content