Sąrašas medžiagų

Sąrašas medžiagų

Į oficialų sąrašą neitrauktų medžiagų sąrašas

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas

8 straipsnis
Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, stebėsena ir informacijos teikimas

 1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas vykdo veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, stebėseną ir Reglamento (EB) Nr. 273/2004 13 straipsnio 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 111/2005 26 straipsnio 3a dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 29 straipsnyje nustatytais atvejais teikia informaciją Europos Komisijai.
 2. Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašą, kuriame nurodomi medžiagų pavadinimai ir tarptautiniai kodai, įsakymu tvirtina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius.
 3. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turi teisę reikalauti ir gauti iš valstybės institucijų ir subjektų informaciją, būtiną veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, stebėsenai vykdyti. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius įsakymu tvirtina ataskaitų formas, skirtas informacijai, nurodytai Reglamento (EB) Nr. 273/2004 10 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 17 ir 18 straipsniuose, pateikti.
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar jo direktoriaus įgaliotos muitinės įstaigos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui informaciją, kurios reikia veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, stebėsenai vykdyti.
 5. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas užtikrina, kad rekomendacijos (gairės), nurodytos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 9 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 111/2005 10 straipsnio 1 dalyje, būtų platinamos subjektams, kurie vykdo veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, ir kitiems chemijos pramonės subjektams, atsižvelgdamas į rekomendacijose (gairėse) nustatytus tikslus.
 6. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, muitinės ir policijos įstaigos turi nedelsdamos informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka uždraudžiama įvežti į Europos Sąjungos muitų teritoriją arba uždraudžiama iš jos išvežti narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) arba į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

2 straipsnis

b) „į oficialų sąrašą neįtraukta medžiaga“ yra bet kokia medžiaga, kuri, nors ir nenurodyta I priede, identifikuojama kaip naudota neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai;

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

10 straipsnis

 1.  Siekdamos užtikrinti teisingą straipsnių nuo 3 iki 8 taikymą, visos valstybės narės priima priemones, kurios reikalingos siekiant leisti jų kompetentingoms institucijoms vykdyti kontrolės ir stebėjimo užduotis, ypač:
  a) gauti informaciją apie bet kokius į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų užsakymus arba veiksmus, susijusius su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis;
  ▼M2
  b) patekti į ūkio subjektų ir naudotojų verslo patalpas siekiant gauti pažeidimų įrodymų;
  c) prireikus sulaikyti ir konfiskuoti siuntas, kurios neatitinka šio reglamento.
 2.  Kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurios būtinos, kad jos kompetentingos institucijos galėtų kontroliuoti ir stebėti įtartinus sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, ir visų pirma:
  a) gauti informaciją apie visus į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų užsakymus arba veiksmus, susijusius su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis;
  b) patekti į verslo patalpas siekiant gauti įtartinų sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, įrodymų;
  c) prireikus sulaikyti ir konfiskuoti siuntas siekiant užkirsti kelią konkrečių į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų naudojimui neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.
 3.  Kompetentingos institucijos užtikrina verslo informacijos konfidencialumą.
 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

11 straipsnis

 1. Kiekviena valstybė narė skiria kompetentingą instituciją arba institucijas, atsakingas už šio reglamento taikymo užtikrinimą, ir praneša apie tai Komisijai.
 2. Siekiant taikyti šį reglamentą ir nepažeidžiant 15 straipsnio, mutatis mutandis taikomos 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (1) nuostatos ir ypač nuostatos dėl konfidencialumo. Pagal šio straipsnio 1 dalį paskirta kompetentinga institucija arba institucijos veikia kaip kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 515/97 2 straipsnio 2 dalyje.
 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

12 straipsnis

Valstybės narės priima taisykles dėl bausmių, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos bausmės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 273/2004

13 straipsnis

 1.  Kad būtų galima daryti būtinus susitarimų dėl prekybos į oficialų sąrašą įtrauktomis ir neįtrauktomis medžiagomis kontrolės pakeitimus, visų valstybių narių kompetentingos institucijos per 13a straipsnyje nurodytą Europos duomenų bazę elektroniniu būdu laiku perduoda Komisijai visą atitinkamą informaciją apie šiame reglamente nustatytų stebėsenos priemonių įgyvendinimą, visų pirma apie medžiagas, kurios naudojamos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, apie neteisėto naudojimo ir neteisėtos gamybos metodus bei jų neteisėtą prekybą.
 2.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti su informacija, kuri turi būti teikiama pagal šio straipsnio 1 dalį, susijusias sąlygas ir reikalavimus.
 3.  Pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktų pranešimų santrauką Komisija pateikia Tarptautinei narkotinių medžiagų kontrolės valdybai, remdamasi Jungtinių Tautų Konvencijos 12 straipsnio 12 dalimi ir konsultuodamasi su valstybėmis narėmis.
 

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 111/2005

26 straipsnis

3a. Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos uždraudžia įvežti į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų krovinius į Sąjungos muitų teritoriją arba juos iš jos išvežti, jeigu yra pakankamai įrodymų, kad tos medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai. Kompetentinga valdžios institucija nedelsdama informuoja apie tai kitų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas ir Komisiją pagal 27 straipsnyje nurodytą procedūrą. Tos medžiagos laikomos medžiagomis, kurias siūloma įtraukti į 10 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašą.
3b. Kiekviena valstybė narė gali priimti priemones, kurios būtinos, kad jos kompetentingos valdžios institucijos galėtų kontroliuoti ir stebėti įtartinus sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, visų pirma, siekiant:
a) gauti informacijos apie visus į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų užsakymus arba su šiomis medžiagomis susijusias operacijas;
b) patekti į verslo patalpas siekiant gauti įtartinų sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, įrodymų

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content