Būtini dokumentai vykdant veiklą

Būtini dokumentai vykdant veiklą

Būtini dokumentai vykdant veiklą

LicencijosVeiklai su 1 kategorijos prekursoriais – reikalingos visada
Eksporto leidimaiEksportuojant 1 kategorijos prekursorius – reikalingi visadaEksportuojant 2 kategorijos prekursorius – reikalingi visadaEksportuojant 3 kategorijos prekursorius – reikalingi nuo tam tikrų kiekių tam tikroms medžiagoms į tam tikras šalisEksportuojant 4 kategorijos prekursorius (vaistus) – reikalingi visada
Importo leidimaiImportuojant 1 kategorijos prekursorius – reikalingi visadaImportuojant 2 kategorijos prekursorius – nereikalingiImportuojant 3 kategorijos prekursorius – nereikalingi
Veiklos vietos registravimasVisa veikla su 2 kategorijos prekursoriais:
– prekyba su trečiosiomis šalimis,
– Europos Bendrijoje kai apyvarta per metus yra didesnė nei:
acto rūgšties anhidrido – 100 litrų
antranilo rūgšties ir jos druskų – 1 kg
fenilacto rūgšties ir jos druskų – 1 kg
kalio permanganato – 100 kg
piperidino ir jo druskų – 0,5 kg 
raudonojo fosforo – 0,1 kg Eksportuojami 3 kategorijos prekursoriai:
tam tikros medžiagos į tam tikras šalis, kai per metus eksportuojamų prekursorių kiekiai yra didesni nei:
acetono – 50 kg
druskos rūgšties – 100 kg
etilo eterio – 20 kg
metiletilketono – 50 kg
sieros rūgšties – 100 kg
tolueno – 50 kg
Reikalavimai veiklos vietos registravimuiVykdant veiklą su 2 kategorijos prekursoriais – paskirti atsakingą asmenį ir pranešti jo duomenis NKD
– Eksportuojant 3 kategorijos prekursorius – paskirti kontaktinį asmenį
– Pateikti NKD:
1. nustatytos formos paraišką (skelbiama www.ntakd.lt)
2. asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba dokumentų, suteikiančių teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kopija (fiziniam asmeniui)
3. VĮ Registrų centro išduotos pažymos apie patalpas, kuriose numatoma vykdyti veiklą, susijusią su antros ir (arba) trečios kategorijos prekursoriais, kopija
4. patalpų, kuriose numatoma vykdyti veiklą, susijusią su antros ir (arba) trečios kategorijos prekursoriais, plano ir vidaus eksplikacijos patvirtintos kopijos
Paraiška eksporto leidimuiParaiškos forma skelbiama www.ntakd.lt
Paraiškoje nurodoma:
– eksportuotojo pavadinimas, kontaktiniai duomenys
– importuotojo pavadinimas, kontaktiniai duomenys
– visų kitų operacijų vykdytojų pavadinimai,
– kontaktiniai duomenys
– eksportuojamos medžiagos pavadinimas, KN kodas,
-CAS numeris, svoris (jei mišinys – ir procentinė dalis)
– planuojamas eksportavimo laikas
– transportavimo laikas, maršrutas
– muitinės postas, per kurį bus eksportuojama
Dokumentacijos tvarkymasSpecialieji reikalavimai
Visuose dokumentuose (sąskaitose faktūrose, krovinių deklaracijose, muitinės deklaracijose, administraciniuose dokumentuose, transporto ir kituose gabenimo dokumentuose) turi būti aiškiai nurodyta:
– medžiagos tikslus pavadinimas (kaip reglamentuose)
– medžiagos kiekis ir svoris (taip pat ir kiekis, svoris, procentinė dalis mišiniuose ir natūraliuose produktuose)
– tiekėjo, platintojo, gavėjo, tarpininko ir kitų sandoryje dalyvaujančių subjektų pavadinimai ir adresai.Dokumentacija ir įrašai saugomi mažiausiai 3 metus pasibaigus kalendoriniams metams, kuriais vyko sandoris.Visa dokumentacija turi būti lengvai prieinama kontroliuojančių valstybės institucijų darbuotojų patikrinimui.
Atsakingo asmens paskyrimasReglamento 273/2004 3 straipsnio 1 dalies reikalavimai:1. Ūkio subjektai, norintys pateikti į rinką į oficialų I priedo 1 ir 2 kategorijų sąrašą įtrauktas medžiagas, turi paskirti pareigūną, atsakingą už prekybą į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, pranešti kompetentingoms institucijoms to pareigūno vardą ir pavardę bei informaciją pasiteirauti, taip pat nedelsdami joms pranešti apie bet kokius vėlesnius šios informacijos pasikeitimus. Pareigūnas užtikrina, kad ūkio subjekto vykdoma prekyba į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis atitiktų šio reglamento reikalavimus. Pareigūnas įgaliojamas atstovauti ūkio subjektui ir priimti sprendimus, reikalingus pirmiau nurodytoms užduotims įvykdyti.
Atsakingo asmens pareigos: atsakingas už prekybą su antros kategorijos prekursoriais; užtikrina, kad veikla įmonėje su antros kategorijos prekursoriais atitiktų teisės aktų reikalavimus; įgaliojamas atstovauti subjektui ir priimti sprendimus, susijusius su veikla, susijusia su antros kategorijos prekursoriais; įmonėje kitiems darbuotojams platina reikiamą su prekursoriais susijusią informaciją, didina darbuotojų sąmoningumą; turi sugebėti atpažinti neįprastas užsakymų aplinkybes, įtartinus sandorius; nustato būtinas vidaus procedūras, pagal kurias būtų nustatomi įtartini sandoriai ir pranešama apie juos; keičiasi informacija su valstybės įstaigomis ir institucijomis.

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content