Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
D.U.K
D.U.K2022-12-07T16:16:56+03:00

Nauja psichoaktyvioji medžiaga (angl. new psychoactive substance) – grynos formos ar preparate esanti medžiaga, kuriai netaikoma nei 1961 m. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija, su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, nei 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija, tačiau kuri gali kelti riziką sveikatai arba socialinę riziką, panašią į medžiagų, kurioms taikomos tos konvencijos, keliamą riziką.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2017/2103

Bendro pobūdžio informaciją apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas galima rasti čia

• „naujos“ reiškia, kad nežinomas jų poveikis, dozavimas ir sudėtis;

• dauguma naujosios psichoaktyviosios medžiagos produktų sintetinami iš įvairių cheminių medžiagų ir paprastai gaminami nelegaliose laboratorijose, todėl nei jų kokybė, nei veikliosios medžiagos koncentracija (tai dažniausiai ir būna perdozavimo priežastis) dažniausiai nėra žinoma, pastovi ar tikrinama;

• dažniausiai naujosios psichoaktyviosios medžiagos vartotojai nežino patys, ką vartoja, o tai ir tampa pagrindine stiprių apsinuodijimų ar net mirčių priežastimi.

Naujos psichoaktyviosios medžiagos vadinamos „Legal highs“, „Designer drugs“. Gali būti parduodamos kaip maisto papildai (supplements), vaistai (drugs, medicines), buitinės priemonės („odos valikliai“), cheminiai reagentai moksliniams tyrimams (research chemicals) ar augalų trąšos (plant food).

Šios medžiagos parduodamos kaip tabletės, kristalai, impregnuoti lapeliai, „markutės“, suktinės, žoliniai mišiniai, milteliai, druskos, nosies purškalai, skystis elektroninėms cigaretėms.

Lietuvos Respublikos Seimo arba Teisės aktų registro (www.e-tar.lt) svetainėse, paieškos laukelyje įvedę nuorodas 2000 m. sausio 6 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“.

Naujausią suvestinę Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų redakciją galite rasti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94030/asr

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento sukurtoje Informacijos apie narkotikus skiltyje, kuri pasiekiama visiems registruotiems vartotojams:

https://visuomene.ntakd.lt/lt

Į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtraukiamos psichoaktyvų efektą sukeliančios medžiagos, atitinkančios narkotinių ir psichotropinių medžiagų kriterijus, pagal: Jungtinių Tautų 1961 m. Bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją, 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvenciją bei Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymą.

Tai grupė veikliųjų medžiagų, randamų kanapėse, pavyzdžiui, kanabidiolis (CBD), tetrahidrokanabinolis (THC), kanabinolis (CBN) ir pan.

Tetrahidrokanabinolis arba THC, yra vienas iš kanapėse randamų kanabinoidų, esančių kanapės antžeminėje dalyje (išskyrus sėklas). Tai kanapės veiklioji medžiaga, kuri sukelia psichoaktyvų poveikį.

Taip.

Tetrahidrokanabinolis (THC) yra įtrauktas į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.449687/asr) 4 straipsnio 3 punktu „Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse gaunami, pagaminti ir tiekiami rinkai pluoštinių kanapių produktai ir jų gaminiai turi būti gauti ar pagaminti iš pluoštinių kanapių, kuriose THC kiekis neviršija leidžiamos 0,2 procento ribos, ir turi turėti tai patvirtinančią pažymą, kurią išduoda Tarnyba žemės ūkio ministro nustatyta tvarka arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės atsakinga institucija.“

Kanabidiolis arba CBD, yra vienas iš daugelio kanapėse randamų kanabinoidų, esančių kanapės antžeminėje dalyje. Tai kanapės veiklioji medžiaga, kuri nesukelia psichoaktyvaus poveikio.

Kanabidiolis (CBD) nėra įtrauktas į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5.

Kai kurių kanapių produktų ir gaminių sudėtyje esanti medžiaga Heksahidrokanabinolis (Hexahydrocannabinol, HHC) yra įtraukta į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/182550606aef11edbc04912defe897d1). HHC yra įtrauktas į I-ąjį Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, kuriame esančios medžiagos draudžiamos vartoti, išskyrus atvejus, kai į i sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje.

Į IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įrašomos narkotinės ir psichotropinės medžiagos, kurios gali būti vartojamos sveikatos priežiūros tikslams ir (ar) naudojamos su farmacijos produktais nesusijusios pramonės tikslams, tačiau dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, pavojingos žmogaus sveikatai.

Veiklą su medžiagomis įtrauktomis į IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą gali vykdyti tik juridiniai asmenys, kurie įgyja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento išduotą leidimą veiklai su IV sąrašo medžiagomis pagal Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme nustatytus reikalavimus.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktos medžiagos:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7B3B40DCD13A/asr

Visus narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, galima rasti Teisės aktų registro (www.e-tar.lt) svetainėje arba galite rasti Lietuvos Respublikos Seimo aktyvioje nuorodoje:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94030/asr

Juridinis asmuo, kuris turi NTAKD išduotą specialųjį leidimą vykdyti mokslinį tyrimą su šiomis medžiagomis.

Juridinis asmuo, siekiantis gauti specialųjį leidimą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) būti mokslo ir studijų institucija arba turėti su mokslo ir studijų institucija sudarytą sutartį dėl mokslinio tyrimo vykdymo, arba vykdyti ar per paskutinius penkerius metus būti vykdžiusiam bent vieną mokslinį tyrimą, dėl kurio Vyriausybės įgaliota atlikti mokslinio tyrimo vertinimą institucija yra išdavusi patvirtinimą, kad vykdomas ar įvykdytas tyrimas yra mokslinis tyrimas;

2) turėti sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus atitinkančias patalpas, kuriose numatoma laikyti į I, II ir (ar) III sąrašus įtrauktas medžiagas vykdant mokslinį tyrimą. Laikymo patalpa ar patalpos turi būti toje pačioje veiklos vietoje, kurioje vykdomas mokslinis tyrimas;

3) kiekvienoje veiklos vietoje paskirti asmenį, atsakingą už į I, II ir (ar) III sąrašus įtrauktų medžiagų įsigijimą, laikymą ir apskaitą;

4) turėti Vyriausybės įgaliotos atlikti mokslinio tyrimo vertinimą institucijos išduotą patvirtinimą, kad numatomas vykdyti tyrimas yra mokslinis tyrimas, kuriam vykdyti reikalingos į I, II ir (ar) III sąrašus įtrauktos medžiagos, ir kad šio mokslinio tyrimo finansavimas yra užtikrintas;

5) nurodyti pagrįstus būtinus naudoti moksliniam tyrimui tiriamosios ir pradinės į I, II ar III sąrašą įtrauktos medžiagos kiekius, taip pat numatomus tarpinės į I, II ar III sąrašą įtrauktos medžiagos kiekius;

6) būti nepriekaištingos reputacijos.

Specialusis leidimas išduodamas mokslinio tyrimo vykdymo laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 5 m. Pakeitus specialųjį leidimą , specialiojo leidimo galiojimo terminas nepratęsiamas