Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimas

Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimas

Išduodamas juridiniams asmenims, įsteigtiems Lietuvoje

Leidimas išduodamas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio valstybių juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialams, įsteigtiems Lietuvoje.

Reikalavimai juridiniam asmeniui nustatyti Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės 212 str.

Leidimas išduodamas per 30 dienų

Sprendimas dėl leidimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir visų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti Departamente, gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Leidimas galioja neterminuotai

Leidimas išduodamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt)

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą 226 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

  1. Paraiška.
  2. Patalpų, kuriose numatoma vykdyti veiklą su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopija, patvirtinta juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.
  3. Deklaracija dėl pasirengimo vykdyti veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis.

* Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 5 p.

Informacija atnaujinta: 2024-05-06

Skip to content