Leidimo verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis patikslinimas

Leidimo verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis patikslinimas

Leidimo patikslinimo atvejai

Leidimas gali būti patikslintas:

– kai keičiamas veiklos vietos adresas (-ai);

– kai keičiama veiklos rūšis (-ys);

– kai keičiamas (-i) į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytos (-ų) medžiagos (-ų), su kuria (-iomis) bus vykdoma veikla, pavadinimas (-ai).

Leidimas patikslinamas per 30 dienų

Sprendimas dėl leidimo patikslinimo priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir visų dokumentų, kurių reikia leidimui patikslinti, gavimo Departamente dienos. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 85 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

Kai keičiamas veiklos vietos adresas:

1. Paraiška.

2. Patalpų, kuriose numatoma vykdyti veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopija, patvirtinta juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

Kai keičiama veiklos rūšis:

1. Paraiška.

2. Deklaracija dėl pasirengimo vykdyti veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis.

Kai keičiamas (-i) į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytos (-ų) medžiagos (-ų), su kuria (-iomis) bus vykdoma veikla, pavadinimas (-ai):

1. Paraiška.

2. Deklaracija dėl pasirengimo vykdyti veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis.

*Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 10 p.

Informacija atnaujinta: 2023-10-04

Skip to content