Dažniausiai užduodami klausimai

Elektroninės cigaretės

Kas yra su tabako gaminiais susijęs gaminys?

Su tabako gaminiais susijęs gaminys – elektroninė cigaretė, elektroninių cigarečių pildyklė, taip pat rūkomasis žolinis gaminys.

Ar Lietuvoje galima prekiauti elektroninėmis cigaretėmis?

Lietuvoje prekiauti elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis leidžiama, tačiau šiais gaminiais prekiaujantys ūkio subjektai privalo laikytis Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme numatytų prekybos, reklamos bei kitų apribojimų

 
Ar įmonei, ketinančiai Lietuvos Respublikoje prekiauti elektroninėmis cigaretėmis ir (ar) elektroninių cigarečių pildyklėmis arba jas įvežti (taip pat ir importuoti), yra reikalinga licencija?

Taip, nuo 2021 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauji Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimai, kuriais licencijuota mažmeninė ir didmeninė prekyba elektroninėmis cigaretėmis, jų pildyklėmis ir žoliniais rūkomaisiais gaminiais.

Nustatytos naujos licencijos rūšys:

 • licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais;
 • licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais.

Ūkio subjektai:

 • norintys gauti licencijas verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais paraiškas dėl licencijos gavimo turi pateikti Departamentui.
  Šios licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams;
 • norintys gauti licencijas verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, pranešimus dėl licencijos gavimo, turi pateikti savivaldybėms, kuriose gaminiais ketinama prekiauti.
  Šios licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams;
 • fiziniams asmenims licencijos neišduodamos.

Be to, šiais gaminiais prekiaujantys ūkio subjektai privalo laikytis Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme numatytų prekybos, reklamos bei kitų apribojimų.

Vadovaudamiesi Įstatymo 93 straipsnio 1 dalimi, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojai ir importuotojai, privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pranešimą apie elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, kurias ketina pateikti Lietuvos rinkai. Pranešimas pateikiamas elektronine forma prieš šešis mėnesius iki numatyto kiekvieno prekių ženklo ir kiekvienos rūšies elektroninės cigaretės ar elektroninių cigarečių pildyklės pirmojo pateikimo rinkai. Naujas pranešimas pateikiamas kiekvieną kartą, kai elektroninė cigaretė ar elektroninių cigarečių pildyklė iš esmės pakeičiama. Pranešimai teikiami naudojantis Europos Komisijos bendru elektroninio registravimo portalu adresu: http://ec.europa.eu/health/euceg/.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos bendrą registravimo portalą EU-CEG rasite čia.

 
Kam galima parduoti elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles? Ar pilnametis asmuo gali perduoti (padovanoti, nupirkti) elektronines cigaretes ir (ar) elektroninių cigarečių pildykles nepilnamečiui?

Vadovaujantis Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 161 str. 1 ir 3 d. elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles draudžiama parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti (pvz.: padovanoti, nupirkti, paskolinti ir kt.) asmenims, jaunesniems kaip 18 metų.

 
Ar nepilnametis gali rūkyti (vartoti) ir turėti elektronines cigaretes ir (ar) elektroninių cigarečių pildykles?

Jaunesniems nei 18 m. asmenims yra draudžiama ne tik rūkyti (vartoti) elektronines cigaretes, tačiau draudžiama ir turėti elektronines cigaretes ar elektroninių cigarečių pildykles (Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 161 str. 2 d.).

 
Kaip elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių pardavėjams įsitikinti, kad pirkėjas tikrai yra pilnametis?

Kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, elektroninių cigarečių ir jų pildyklių pardavėjai privalo iš perkančio asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Nors Lietuvos Respublikos teisės aktuose neapibrėžta asmens amžių liudijančio dokumento sąvoka, tačiau manytina, kad perkant alkoholinius gėrimus ar tabako ir (ar) su jais susijusius gaminius tinkamais asmens amžių liudijančiais dokumentais laikytini dokumentai, atitinkantys šiuos kriterijus:

 • dokumente nurodyti asmens duomenys, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę ir amžių (vardas, pavardė, gimimo data);
 • dokumente yra asmens nuotrauka (atvaizdas);
 • galiojantis dokumentas išduotas kompetentingos Lietuvos Respublikos ar kitos šalies valstybės institucijos, įstaigos ar jos įgalioto subjekto, atitinka pakankamą saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko technologinės apsaugos lygį.

Pakankamą saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko technologinės apsaugos lygį turi ir asmens amžių liudijančiais dokumentais laikytini šie dokumentai: pasas, asmens tapatybės kortelė, diplomatinis pasas, leidimas gyventi, vairuotojo pažymėjimas, asmens grįžimo pažymėjimas, studento pažymėjimas, neįgaliojo pažymėjimas ir pensijos gavėjo pažymėjimas. Jeigu asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam elektronines cigaretes ir (ar) elektroninių cigarečių pildykles.

 
Ar galima prekiauti elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis nuotoliniu būdu (internetu)?

Lietuvos Respublikoje draudžiama vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis (Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatymo 15 str. 1 d. 2 p.).

 
Ar leidžiama remti radijo programas, viešus ar privačius renginius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai skatina naudoti elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles?

Vadovaujantis Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo171 str. 4 d. yra draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus radijo programų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes, elektroninių cigarečių pildykles, taip pat Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo171 str. 5 d. draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus renginių, veiklos ar atskirų asmenų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes, elektroninių cigarečių pildykles ir (ar) rūkomuosius žolinius gaminius ir susijęs su keliomis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėmis ar vykdomas keliose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse, ar turintis kitokį tarpvalstybinį poveikį.

 
Ar galima reklamuoti elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles?

Lietuvos Respublikoje elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama, taip pat paslėpta elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama draudžiama (Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 171 str. 1 d.).

 
Kas yra elektroninių cigarečių ir (ar) elektroninių cigarečių pildyklių reklama?

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 2 str. 5 d. 46 p. apibrėžia, kad tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vertinimu, elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildomųjų talpyklų reklama yra laikytina bet kokia skleidžiama informacija, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ar vartoti šiuos gaminius. Reklaminė informacija gali būti pateikiama bet kokia forma (raštu, žodžiu, konkliudentiniais veiksmais) ir bet kokiomis priemonėmis (Pvz.: straipsnis interneto svetainėje ar socialiniame tinkle, vaizdo klipas, interneto svetainėje iššokantys reklaminiai langai ir t. t.), kurių paskirtis pritraukti potencialius pirkėjus įsigyti ir (ar) vartoti konkretaus gamintojo gaminius ar apskritai įsigyti (vartoti) elektronines cigaretes ir (ar) jų pildomąsias talpyklas.

 
Kaip įsitikinti, ar nepažeidžiate (nepažeisite) elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildyklių reklamos apribojimų?

Kiekvieną galimos elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildyklių reklamos atvejį Departamentas vertina individualiai, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes. Jeigu ūkio subjektui kiltų abejonių dėl planuojamos platinti informacijos formos ar turinio leistinumo, siūlome konsultuotis su Departamentu. Užklausas galite siųsti elektroniniu paštu ntakd@ntakd.lt arba skambinti konsultacijų telefonu 8 7066 80 94. Siekdami suteikti objektyvias konsultacijas, rekomenduojame užklausose pateikti kuo išsamesnį planuojamos platinti informacijos apie elektronines cigaretes ir (ar) elektroninių cigarečių pildykles aprašymą (pvz.: užklausoje nurodyti, kas planuoja skleisti informaciją apie elektronines cigaretes, kur ir kokia forma bus skleidžiama ši informacija, kuo tiksliau aprašyti planuojamos skleisti informacijos turinį, pateikti grafinių sprendinių maketus ir pan.).

Kokie teisės aktai reguliuoja licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimą, patikslinimą ar panaikinimą?

1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;
2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

Ar fizinis asmuo gali įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais?

Fiziniams asmenims licencijos neišduodamos.
Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ar užsienio juridinių asmenų filialams.

Kur galima surasti informaciją apie licencijų išdavimą ir patikslinimą?

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje www.ntakd.lrv.lt, skyriuje „Paslaugos“ → „Licencijų ir leidimų išdavimas“ → „Su tabako gaminiais susijusių gaminių didmeninės prekybos licencijos (el. cigaretės ir jų pildyklės, rūkomieji žoliniai gaminiai)“.

Ar gali būti išduota licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais užsienyje įregistruotai įmonei?

Negali. Licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais gali būti išduodamos tik Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ar užsienio juridinių asmenų filialams.

Per kiek laiko turi būti išduota licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais?

Įmonei licencija turi būti išduota ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti gavimo.

Kokio dydžio valstybės rinkliava mokama už licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimą?

Valstybės rinkliava už licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimą yra 1158 Eur.

Į kokią sąskaitą mokama valstybės rinkliava už licencijų išdavimą?

Valstybės rinkliava mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai?inheritRedirect=true). Įmokos kodas 5753.

Kiek laiko galioja licencija?

Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.

Kokiu atveju licencija gali būti patikslinta?

Licencija, juridiniam asmeniui, turinčiam licenciją, gali būti patikslinta:
– kai į licenciją numatoma įrašyti naujų sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;
– kai išbraukiami sandėlių, kuriuose buvo vykdoma didmeninė prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir kuriuose šie gaminiai buvo laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;
– kai juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.

Per kiek laiko patikslinama licencija?

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti gavimo.

Kur galima rasti informaciją apie išduotas ir patikslintas licencijas?

Informaciją apie išduotas ir patikslintas licencijas rasite Licencijų informacinėje sistemoje (www. licencijavimas.lt).

Atnaujinta: 2024-05-06

Skip to content