Dažniausiai užduodami klausimai

Etilo alkoholis

 • Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 154 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. K-109 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo”;
 • 1993 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais.

Leidimai išduodami:

 • Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams;
 • Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.
 1. Gamybos reikmėms (etilo alkoholis naudojamas kaip sudėtinė gaminamo produkto dalis).
 2. Techninėms reikmėms (techninėms reikmėms gamybos proceso metu).
 3. Mokslo ir tyrimo darbams (mokslo, švietimo, kultūros įstaigoms, įmonių laboratorijoms ir pan.).
 • Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio reikalingas ūkio subjektui, norinčiam pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 2207 10 00, 2208 90 91, 2208 90 99) ir jį naudoti gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams.
 • Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį reikalingas ūkio subjektui, norinčiam gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams naudoti Lietuvos Respublikoje pirktą denatūruotą etilo alkoholį (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 2207 20 00).
 • Leidimas naudoti denatūruotą etilo alkoholį reikalingas ūkio subjektui, norinčiam gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams naudoti savo pagamintą ar ne Lietuvos Respublikoje pirktą denatūruotą etilo alkoholį (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 2207 20 00).

Ūkio subjektas, norintis gauti leidimą, elektroniniu būdu dokumentus pateikia Elektroninių valdžios vartų portale (www.epaslaugos.lt). Ūkio subjektas, kuris dar nesinaudoja elektroninėmis priemonėmis, dokumentų originalus gali pateikti tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente arba siųsti paštu, adresu Šv. Stepono g. 27A, 01312 Vilnius.

Kaip užpildyti ir pateikti prašymą Elektroninių valdžios vartų portalu skaitykite čia.

1. Nustatytos formos paraiška.
2.1. Numatomos gaminti produkcijos techniniai dokumentai, jeigu nedenatūruotas ar denatūruotas etilo alkoholis bus naudojamas gamybos reikmėms (ši nuostata netaikoma ūkio subjektams, perkantiems nedenatūruotą etilo alkoholį konditerijos gaminiams gaminti).
2.2. Patvirtinimas, kad galutiniame produkte nebus etilo alkoholio, kai nedenatūruotas etilo alkoholis bus naudojamas medicinos priemonės gamybai.
3. Skaičiavimai, pagrindžiantys paraiškoje nurodytą nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekį.
4. Ūkio subjekto vadovo įsakymas (potvarkis), kuriame nustatyta nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio gavimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo ūkio subjekte tvarka.

Reikalavimus dokumentams rasite čia.

Sprendimas išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą priimamas ir leidimas išduodamas arba ūkio subjektas raštu informuojamas apie sprendimą neišduoti leidimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo.

Valstybės rinkliava už leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio išdavimą yra 57 Eur.
Valstybės rinkliava už leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą yra 86 Eur.
Valstybės rinkliava už leidimo naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą yra 86 Eur.
Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.
Įmokos kodas 5753.

Biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas rasite čia.

Duomenis apie sumokėtą rinkliavą Departamentas gauna naudodamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze, todėl mokėjimo dokumentų pateikti nereikia. Valstybės rinkliavos sumokėjimo data ir mokėjimo dokumento numeris nurodomi paraiškoje išduoti leidimą.

Leidimas išduodamas kalendoriniams metams. Jei leidimas išduodamas kalendoriniams metams jau prasidėjus – galioja nuo išdavimo dienos iki kalendorinių metų paskutinės dienos.

Leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimo pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį nereikia ūkio subjektams:

 1. perkantiems per metus ne daugiau kaip 10 litrų nedenatūruoto etilo alkoholio ir (ar) denatūruoto etilo alkoholio iš įmonių, turinčių licencijas gaminti šiuos produktus ar licencijas verstis didmenine prekyba jais;
 2. perkantiems ir (ar) naudojantiems denatūruotą etilo alkoholį Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo reikalavimus atitinkančių biodegalų ir (ar) biodegalų ir degalų mišinių gamybai, kai denatūruotas etilo alkoholis su akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu ar supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu gabenamas į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;
 3. perkantiems nedenatūruotą etilo alkoholį gamybos reikmėms, kai jis gabenamas su akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu ar supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentu į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.

Ūkio subjektai, pagal Departamento išduotus leidimus nusipirkę nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, privalo pateikti Departamentui nustatytos formos produkto panaudojimo ataskaitą.
Ataskaitos teikiamos kiekvieną mėnesį iki to laiko, kol nebus sunaudotas visas turimas nedenatūruoto etilo alkoholio kiekis.

Leidimas gali būti papildytas, jeigu ūkio subjektas, turintis leidimą:

 • keičia patalpų, kuriose laikomas nedenatūruotas ar denatūruotas etilo alkoholis, adresus;
 • pageidauja leidimą papildyti naujais patalpų, kuriose bus laikomas nedenatūruotas ar denatūruotas etilo alkoholis, adresais.
 • Nustatytos formos paraišką*, kurioje nurodomi šie duomenys: buveinės adresas, teisinė forma, pavadinimas, kodas, leidimo numeris, rūšis ir išdavimo data, patalpų adresai, kuriais norima papildyti leidimą, kokiu būdu norima gauti papildytą leidimą.
*Paraiškos forma pateikta Departamento interneto svetainėje www.ntakd.lrv.lt, skyriuje „Paslaugos“ → „Licencijų ir leidimų išdavimas“ → „Leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį išdavimas“.

Leidimas gali būti patikslintas, jeigu ūkio subjektas, turintis leidimą:
• keičia leidime nurodytą leidžiamą pirkti ir (ar) naudoti nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekį;
• pageidauja išbraukti patalpų, kuriose laikomas nedenatūruotas ar denatūruotas etilo alkoholis, adresus;
• kai keičiasi leidimo duomenys, tiesiogiai nepriklausantys nuo leidimą turinčio ūkio subjekto.

 • Nustatytos formos paraišką*, kurioje nurodomi šie duomenys: buveinės adresas, teisinė forma, pavadinimas, kodas, leidimo numeris, rūšis ir išdavimo data, kokius leidimo duomenis prašoma patikslinti, kokiu būdu norima gauti patikslintą leidimą.
 • Skaičiavimus**, pagrindžiančius paraiškoje nurodytą nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekį (pateikiama, jeigu prašoma patikslinti leidime nurodytą leidžiamą pirkti ir (ar) naudoti nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekį).
*Paraiškos forma pateikta Departamento interneto svetainėje www.ntakd.lrv.lt, skyriuje „Paslaugos“ → „Licencijų ir leidimų išdavimas“ → „Leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį išdavimas“.
**Skaičiavimuose nurodoma, kokią veiklą vykdo ūkio subjektas, kokioms reikmėms etilo alkoholis bus naudojamas ir pateikiami paaiškinimai bei skaičiai, kam ir koks papildomas etilo alkoholio kiekis reikalingas. Skaičiavimų pabaigoje reikalingas papildomas kiekis sumuojamas su leidime nurodytu leidžiamu pirkti ir (ar) naudoti nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekiu. Šis kiekis įrašomas paraiškoje. Kiekis skaičiuojamas gryno etilo alkoholio litrais (LPA), bendras kiekis apvalinamas vadovaujantis bendrosiomis matematinėmis apvalinimo taisyklėmis iki šimtųjų dalių (du skaitmenys po kablelio).

Sprendimas papildyti, patikslinti ar atsisakyti papildyti, patikslinti leidimą priimamas ir naujas papildytas ar patikslintas leidimas išduodamas arba leidimą turintis ūkio subjektas informuojamas apie sprendimą atsisakyti papildyti ar patikslinti leidimą per 5 darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia leidimui papildyti ar patikslinti gavimo.

Valstybės rinkliava yra:
– už leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio papildymą, patikslinimą – 14 Eur;
– už leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį papildymą, patikslinimą – 18 Eur;
– už leidimo naudoti denatūruotą etilo alkoholį papildymą, patikslinimą – 18 Eur.
Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.
Įmokos kodas 5753.

Biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas rasite čia.

Nuo 2017-11-01 leidimai išduodami, patikslinami ir papildomi, naudojantis Licencijų informacine sistema. Popieriniai leidimai neišduodami.

Informaciją apie išduotus, papildytus, patikslinus leidimus galima rasti Licencijų informacinėje sistemoje elektroniniu adresu www.licencijavimas.lt.

Licencijų informacinėje sistemoje teikiama informacija apie išduotus leidimus yra prieinama visiems vartotojams.

Informacija apie išduotus leidimus gaunama adresu  www.licencijavimas.lt.

Norint rasti informaciją apie išduotą leidimą, reikėtų rinktis meniu punktą „Licencijų paieška“.

Paspaudus „Licencijų paieška“, atsiveria langas, kuriame langelyje „Licencijos Nr.“ reikia įrašyti ieškomo leidimo numerį.

 

Įrašius leidimo numerį ir paspaudus „Ieškoti“, atsiveria langas, kurio apačioje nurodomas leidimo gavėjo pavadinimas ir kodas bei leidimo rūšis.


Paspaudus leidimo rūšį, lange nurodoma leidimo išdavimo data ir licencijos numeris.

Paspaudus datą, atsivers langas, kuriame bus matomi visi leidimo duomenys.

Atnaujinta: 2023-10-20

Skip to content