Dažniausiai užduodami klausimai

Didmeninė prekyba alkoholio produktais

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo”.

Licencijos išduodamos:

– Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims;

– Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje www.ntakd.lrv.lt, skyriuje „Paslaugos“ → „Licencijų ir leidimų išdavimas“ → „Alkoholio produktų didmeninės prekybos licencijos“.

Įmonė, norinti gauti licenciją, dokumentų originalus pateikia tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas), adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius, siunčia paštu arba elektroniniu būdu Elektroninių valdžios vartų portale (www.epaslaugos.lt).

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. licencijos išduodamos, papildomos ir patikslinamos naudojantis Licencijų informacine sistema.

Negali. Licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos tik Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybės įstatymus turinčių teisę verstis ūkine komercine veikla, filialams.

Pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 12 d., Jūsų įmonės turima licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais leidžia  alkoholinius gėrimus eksportuoti. Papildomų licencijų įsigyti nereikia.

Įmonei reikia įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento.

Importas – alkoholinių gėrimų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš kitų valstybių, išskyrus Europos ekonominės erdvės valstybes ir Turkiją.

Įvežimas – alkoholinių gėrimų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos.

Alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos sandėlis* – atskirą įėjimą turinti nuo kitų patalpų konstrukcijomis atitverta patalpa arba Lietuvos Respublikoje esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio patalpa, kurios Nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip sandėliai ir kuriose vykdoma alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba.

*Sandėlio apibrėžimas nustatytas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 2 str. 1¹ d.

Įmonei licencija turi būti išduota ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti gavimo.

Valstybės rinkliavos dydžiai už licencijų išdavimą, papildymą ir patikslinimą nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

Valstybės rinkliava už licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą yra 1158 Eur.

Valstybės rinkliava už licenciją verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento išdavimą yra 753 Eur.

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu išdavimą yra 289 Eur;

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu išdavimą yra 289 Eur;

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis išdavimą yra 289 Eur;

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą yra 289 Eur;

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą yra 289 Eur.

Valstybės rinkliava mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai). Įmokos kodas 5753.

Duomenis apie sumokėtą rinkliavą Departamentas gauna naudodamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze, todėl mokėjimo dokumentų pateikti nereikia.

Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.

Licencija gali būti papildyta, jeigu įmonė, turinti licenciją, pageidauja ją papildyti naujais sandėlių, kuriuose jos versis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, adresais ir patalpų pažymėjimu plane.

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti gavimo.

Licencija gali būti patikslinta, jeigu įmonė, turinti licenciją:

  • prašo iš licencijos išbraukti sandėlių, kuriuose buvo vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai buvo laikomi, adresus;
  • kai savivaldybės taryba priima sprendimą dėl gatvės pavadinimo pakeitimo arba savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas savo iniciatyva ar esant pastato, patalpos, buto ar žemės sklypo savininko prašymui pakeičiamas pastato, patalpos, buto ar žemės sklypo numeris ir dėl to keičiasi sandėlio, iš kurio yra vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai yra laikomi, adresas ir duomenys tarp valstybės informacinių sistemų ir registrų automatiškai neatsinaujina;
  • kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti gavimo.

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34¹ straipsnio 9 dalyje, nustatyta, kad licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimas gali būti sustabdytas, jeigu įmonė, turinti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, pateikia prašymą iš licencijos išbraukti didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais sandėlį ir licencijoje nebelieka įrašytų sandėlių adresų.

Jeigu įmonė laikinai nevykdo licencijuojamos veiklos, gali pateikti Departamentui prašymą iš licencijos išbraukti didmeninės prekybos sandėlių adresus ir sustabdyti licencijos galiojimą.

Licencijos galiojimas sustabdomas laikotarpiui iki įmonė pateiks prašymą įrašyti į didmeninės prekybos licenciją naują didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais sandėlį.

Informaciją apie išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas galima rasti Licencijų informacinėje sistemoje šiuo elektroniniu adresu: www.licencijavimas.lt.

Norint rasti informaciją apie išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas, reikėtų rinktis meniu punktą „Licencijų paieška“.

Paspaudus „Licencijų paieška“, atsiveria langas, kuriame langelyje „Licencijos Nr.“ reikia įrašyti ieškomos licencijos numerį.

 

Įrašius licencijos numerį ir paspaudus „Ieškoti“, atsiveria langas, kurio apačioje nurodomas licencijos gavėjo pavadinimas ir kodas bei licencijos rūšis.


Paspaudus licencijos rūšį, lange nurodoma licencijos išdavimo data ir licencijos numeris.

Paspaudus datą, atsivers langas, kuriame bus matomi visi licencijos duomenys.

Licencijos nereikia patikslinti:

  • kai keičiasi licencijoje nurodyta įmonės buveinė, teisinė forma ar pavadinimas ir jų duomenys tarp valstybės informacinių sistemų ir registrų atsinaujina automatiškai, ir tai matyti prisijungus prie Licencijų informacinės sistemos (LIS);
  • kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys ir jų duomenys tarp valstybės informacinių sistemų ir registrų atsinaujina automatiškai, ir tai matyti prisijungus prie Licencijų informacinės sistemos (LIS);
  • kai teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas sandėlio, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai laikomi, adresas ir tai matyti prisijungus prie Licencijų informacinės sistemos (LIS).

Atnaujinta: 2023-10-16

Skip to content