Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Alkoholio produktų gamyba D.U.K.
Alkoholio produktų gamyba D.U.K.2018-08-07T18:01:04+03:00

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Alkoholio produktų gamyba

Alkoholio produktų gamybos licencijavimą reglamentuoja šie teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”;
 5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo”;
 6. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo”.

Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d nutarimu Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ nustato šias alkoholio produktų gamybos licencijų rūšis:

 • alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija (kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 31 d. Komisijos įgyvendinamuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/534 (OL 2016, L 89, p. 6) (toliau – EB kombinuotoji nomenklatūra), – 2203 00, ex2206 00 39, ex2206 00 59, ex2206 00 89);
 • alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencija (kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą – 2103 90 90, 2106 90 20, 2203 00, 22 04, 2205, 2206 00, 2207 20 00, 2208 70, 2208 90, 3302 10 10, 3302 10 40, 3302 10 90, 3302 90 10);
 • alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencija (kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą – 2103 90 90, 2106 90 20, 2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 22 07, 22 08, 3302 10 10, 3302 10 40, 3302 10 90, 3302 90 10).

Alkoholio produktų gamybos licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įregistruotiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams.

Už alkoholio produktų gamybos licencijų išdavimą nustatyti šie valstybės rinkliavos dydžiai:

 • alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos išdavimas – 712 Eur;
 • alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos išdavimas – 1146 Eur;
 • alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos išdavimas – 1146 Eur.

Valstybės rinkliava mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita). Įmokos kodas 5753.

Informaciją apie alkoholio produktų gamybos licencijų išdavimą galima rasti Departamento internetinėje svetainėje adresu www.ntakd.lrv.lt → „Paslaugos“ →“Licencijų ir leidimų išdavimas“ →“Alkoholio produktų gamybos licencijos“.

Alkoholio produktų gamybos licencijos išduodamos neterminuotam laikui.

Alkoholio produktų gamybos licencija turi būti išduodama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai pateiktų dokumentų dienos.

Įmonė, norinti gauti licenciją, dokumentų originalus pateikia tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas), adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius, siunčia paštu arba elektroniniu būdu Elektroninių valdžios vartų portale (www.epaslaugos.lt).

Alkoholio produktų gamybos licencijos papildomos:

 • naujais gamybos vietos adresais;
 • naujais sandėlių, kuriuose laikomi alkoholio produktai ar iš kurių šie produktai realizuojami, adresais;
 • papildomais alkoholio produktų kodais, jeigu jie neįrašyti į licenciją, tačiau kodai nurodyti atitinkamos rūšies licencijoje pagal Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių 2 punktą.
 • jeigu įmonė pakeičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, taip pat jeigu keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas);
 • kai prašoma išbraukti sandėlių, kuriuose buvo laikomi alkoholio produktai ar iš kurių jie buvo realizuojami, adresai;
 • kai prašoma išbraukti gamybos vietos adresą.

Už alkoholio produktų gamybos licencijos papildymą ar patikslinimą nustatyta 53 Eur valstybės rinkliava. Valstybės rinkliava mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita). Įmokos kodas 5753.

Alkoholio produktų gamybos licencija turi būti patikslinta per 15 darbo dienų nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų dienos.

Informaciją apie išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas galima rasti Licencijų informacinėje sistemoje šiuo elektroniniu adresu: www.licencijavimas.lt.

Licencijų informacinėje sistemoje teikiama informacija apie išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas yra prieinama visiems vartotojams.

Informacija apie išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas gaunama adresu www.licencijavimas.lt

Norint rasti informaciją apie išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas, reikėtų rinktis meniu punktą „Licencijų paieška“.

Paspaudus „Licencijų paieška“, atsiveria langas, kuriame langelyje „Licencijos Nr.“ reikia įrašyti ieškomos licencijos numerį.

Įrašius licencijos numerį ir paspaudus „Ieškoti“, atsiveria langas, kurio apačioje nurodomas licencijos gavėjo pavadinimas ir kodas bei licencijos rūšis.


Paspaudus licencijos rūšį, lange nurodoma licencijos išdavimo data ir licencijos numeris.

Įmonė, norinti gaminti vaisių – uogų vyną ar midų, turi įsigyti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licenciją.