Licencijos galiojimo sustabdymas

Licencijos galiojimo sustabdymas

Atvejai, kada gali būti sustabdytas licencijos galiojimas

  1. įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, kurie pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 2 dalį buvo įspėti apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą laiką nepašalina nurodytų pažeidimų. Licencijas išduodanti institucija nustato licencijos sustabdymo terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir negali būti ilgesnis negu 30 dienų;
  2. gautas teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas apie įmonei, Europos juridiniam asmeniui ar jo filialui išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą už nustatytus pažeidimus (sustabdomas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas toje prekybos vietoje, kuriai sustabdytas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimas, licencijos sustabdymo terminas nustatomas atsižvelgiant į maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminą).
  3. paaiškėja, kad įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas yra sustabdę licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir apie tai nėra informavę licenciją išdavusios institucijos;
  4. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, turintys licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sustabdę licencijoje nurodytą veiklą, pateikia licenciją išdavusiai institucijai prašymą sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas sustabdomas toje alkoholinių gėrimų prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais).

(Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 str. 4 d. 1, 2 p.,10 d. 1, 2 p.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-05

Skip to content