Didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais

Didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais

Bendrieji reikalavimai

 1. Ūkio subjektas privalo turėti galiojančią Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos arba Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento išduotą licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais. Alkoholio kontrolės įstatymo 16 str. 1 d., 17 str. 1 d. 11 p., 2 d. 9 p.
 2. Ūkio subjektas šią veiklą gali vykdyti tik pats, t. y. neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis licencijoje nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims šią teisę. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 5 d.
 3. Ūkio subjektas privalo informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą apie pasikeitusį įmonės vadovą per 10 darbo dienų nuo jo darbo pradžios. Alkoholio kontrolės įstatymo 186 str. 2 d., Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 47 p.
 4. Ūkio subjektas privalo veiklą vykdyti ir laikyti alkoholio produktus toje vietoje, kuri nurodyta licencijoje. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 15 d., Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 36 p.

Alkoholio produktų pardavimas, laikymas, gabenimas

 1. Ūkio subjektas privalo lakytis draudimo parduoti ir/ar laikyti, gabenti alkoholio produktus, kurie neįrašyti į turimą licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar alkoholio produktais, neturint juridinę galią turinčių privalomų jų įsigijimo arba gabenimo dokumentų. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p., 2 d. 2 p.
 2. Ūkio subjektas privalo lakytis draudimo parduoti ir/ar laikyti, gabenti alkoholio produktus neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje juridinę galią turinčių privalomų šių gėrimų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 12 p., 2 d. 10 p.
 3. Ūkio subjektas privalo lakytis draudimo parduoti alkoholinius gėrimus nepaženklintus banderolėmis (išskyrus alų, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento). Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 3 p.
 4. Ūkio subjektas privalo lakytis draudimo laikyti, gabenti alkoholius gėrimus nepaženklintus banderolėmis (išskyrus alų, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento). Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. 3 p.
 5. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti alkoholinius gėrimus, kurių ženklinimas neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011, Komisijos reglamente (ES) Nr. 432/2012, Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų vyno gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Midaus, midaus gėrimo ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Alaus ir alaus kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Alkoholinių kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente (su lietuviško prekės aprašymu, su etiketės, jeigu ženklinime nepateikta klaidinanti informacija (dėl gėrimo savybių, sudėties, kilmės, pagaminimo būdo ir pan.)). Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 6 p., 2 d. 5 p.
 6. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti alkoholinius gėrimus, kurie yra falsifikuoti, naminiai ir/ar kontrabandiniai. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 7, 8, 10 p., 2 d. 6, 7, 8 p.

Alkoholio produktų įsigijimas

 1. Ūkio subjektas turi teisę įsigyti alkoholinius gėrimus tik iš įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus, licencijas verstis didmenine prekyba jais, pats importuoja ar įsiveža iš kitų valstybių. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 d., Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 38 p., 40 p.
 2. Ūkio subjektas turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms iš licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčių įmonių tų grupių alkoholinių gėrimų, kuriais prekiauti jam teisės nesuteikia jo turima licencija. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 d.

Alkoholio produktų realizavimas

 1. Ūkio subjektas turi teisę parduoti alkoholinius gėrimus tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, turintiems licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, įmonėms, naudojančioms šiuos gėrimus kaip maisto produktų žaliavą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, užsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ūkio subjektams, laivų valdytojams ir orlaivių savininkams (ar naudotojams), tiekiantiems alkoholinius gėrimus kaip atsargas savo laivams ar orlaiviams, vežantiems keleivius tarptautiniais maršrutais. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 d.
 2. Ūkio subjektas turi teisę parduoti etilo alkoholį tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, naudojantiems etilo alkoholį gamybos, techninėms, medicinos, veterinarijos reikmėms, mokslo ir tyrimo darbams, įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba juo, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ūkio subjektams. Alkoholio kontrolės įstatymas 17 str. 9 d.
 3. Ūkio subjektas, turintis licenciją verstis didmenine prekyba žaliavomis, turi teisę parduoti jas tik įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio produktus, licencijas verstis didmenine prekyba žaliavomis, įmonėms, naudojančioms sidro, vynuogių, vaisių ir uogų vyno žaliavas actui gaminti, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ūkio subjektams. Alkoholio kontrolės įstatymas 17 str. 10 d.
 4. Ūkio subjektas, turintis licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais tirpalais, turi teisę parduoti (supilstytus į didesnę negu 20 mililitrų vienkartinę tarą) juos tik įmonėms, naudojančioms alkoholinius tirpalus gamybos reikmėms, įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais tirpalais, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ūkio subjektams. Alkoholio kontrolės įstatymas 17 str. 11 d.

Alkoholinių gėrimų pardavimo skatinimas

 1. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo alkoholinius gėrimus duoti kaip premiją, kaip prekės priedą arba dovanoti. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 1 p.
 2. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo taikyti fiksuotas nuolaidas visuomenės informavimo priemonėse išspausdintų ar kitokiais būdais išplatintų kuponų savininkams arba laikyti šiuos kuponus kitokiomis dalinio arba viso mokėjimo priemonėmis. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 2 p.
 3. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo organizuoti alkoholinių gėrimų pavyzdžių platinimą nemokamai, išskyrus degustacijas parodose ir mugėse. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 3 p.
 4. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo organizuoti žaidimus, akcijas, konkursus ar loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti alkoholinius gėrimus. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 4 p.
 5. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti Lietuvos Respublikoje ar užsienio šalyse išspausdintus, įvežtus į Lietuvos Respubliką specializuotus reklaminius leidinius, skirtus alkoholinių gėrimų pardavimui skatinti. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 5 p.
 6. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo sudaryti galimybę pirkėjui iš karto ir (ar) per tam tikrą terminą arba įvykdžius tam tikras sąlygas po vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo laimėti prizą, gauti dovanų ar priedą prie alkoholinių gėrimų. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 6 p.
 7. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo skelbti apie alkoholinių gėrimų kainų sumažinimą. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 7 p.
 8. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo alkoholinių gėrimų pardavimo skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 20 metų. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 2 d.
 9. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo gaminti ir (ar) parduoti maisto produktus, žaislus ir kitas prekes, skirtas vaikams ir paaugliams, kurių dizainas imituoja alkoholinius gėrimus ir (ar) jų tarą. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 8 p.

Alkoholio reklama

Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo reklamuoti alkoholį. Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d.

Naudinga informacija apie alkoholio reklamą

Informacija atnaujinta: 2023-10-05

Skip to content