Alkoholinių gėrimų gamyba

Alkoholinių gėrimų gamyba

 1. Ūkio subjektas privalo turėti galiojančią Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos arba Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento išduotą licenciją gamyba alkoholio produktus. Alkoholio kontrolės įstatymo 12 str. 1 d., 17 str. 1 d. 11 p., 2 d. 9 p.
 2. Ūkio subjektas šią veiklą gali vykdyti tik pats, t. y. neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis licencijoje nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims šią teisę. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 5 d.
 3. Ūkio subjektas kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos turi pateikti mėnesio duomenis apie alkoholio produktų gamybos ir realizavimo apimtis pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento patvirtintą pavyzdinę formą. Alkoholio kontrolės įstatymo 186 str. 4 d.
 4. Ūkio subjektas privalo informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą apie pasikeitusį įmonės vadovą per 10 darbo dienų nuo jo darbo pradžios. Alkoholio kontrolės įstatymo 186 str. 2 d., Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių 22 p.
 1. Ūkio subjektas privalo gaminti, parduoti, laikyti tik tuos alkoholio produktus, kurie įrašyti į licenciją (pagal alkoholinių gėrimų grupę, Europos Bendrijos Kombinuotąją nomenklatūrą). Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p., 2 d. 2 p.
 2. Ūkio subjektas privalo vykdyti veiklą ir laikyti licencijoje nurodytus alkoholio produktus toje vietoje, kuri nurodyta licencijoje. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 15 d.
 
 1. Ūkio subjektas, gaminantis alų arba natūralios fermentacijos midų ar vaisių vyną ir neturintis galimybės įsirengti nuosavą laboratoriją, privalo turėti galiojančią sutartį naudotis atestuotų kitų institucijų ar įmonių maisto produktų kokybės tyrimo laboratorijų paslaugomis. Alkoholio kontrolės įstatymo 11 str. 2 d.
 2. Kiekviena ūkio subjekto pagaminta alkoholio produktų partija privalo turėti šių produktų atitiktį patvirtinantį dokumentą. Alkoholio kontrolės įstatymo 11 str. 2 d., Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių 23 p., Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių 2.1 p.
 3. Ūkio subjektas, kiekvienai realizuojamai savo pagamintų alkoholio produktų siuntai, privalo išduoti nustatyto pavyzdžio atitikties deklaraciją. Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių 2.2 p.
 4. Ūkio subjektas, realizuodamas kiekvieną savo pagamintų alkoholinių gėrimų siuntą, įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, privalo išduoti nustatyto pavyzdžio atitikties deklaracijų kopijas arba juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose įrašo „Šiame dokumente išvardinti alkoholiniai gėrimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, turi atitiktį patvirtinančius dokumentus ir yra tinkami vartoti žmonėms“. Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių 2.3 p
 
 1. Ūkio subjektas, turintis licenciją gaminti alkoholinius gėrimus, turi teisę parduoti juos tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, turintiems licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, įmonėms, naudojančioms šiuos gėrimus kaip maisto produktų žaliavą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, užsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ūkio subjektams, laivų valdytojams ir orlaivių savininkams (ar naudotojams), tiekiantiems alkoholinius gėrimus kaip atsargas savo laivams ar orlaiviams, vežantiems keleivius tarptautiniais maršrutais. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 8 d.
 2. Ūkio subjektas, turintis licenciją gaminti etilo alkoholį, turi teisę parduoti jį tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, naudojantiems etilo alkoholį gamybos, techninėms, medicinos, veterinarijos reikmėms, mokslo ir tyrimo darbams, įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba juo, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ūkio subjektams. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 9 d.
 3. Ūkio subjektas, turintis licenciją gaminti žaliavas, turi teisę parduoti juos tik įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio produktus, licencijas verstis didmenine prekyba žaliavomis, įmonėms, naudojančioms sidro, vynuogių, vaisių ir uogų vyno žaliavas actui gaminti, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ūkio subjektams. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 10 d.
 4. Ūkio subjektas, turintis licenciją gaminti alkoholinius tirpalus, turi teisę parduoti (supilstytus į didesnę negu 20 mililitrų vienkartinę tarą) juos tik įmonėms, naudojančioms alkoholinius tirpalus gamybos reikmėms, įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais tirpalais, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ūkio subjektams. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 11 d.
 5. Alkoholinių gėrimų gamybos įmonė, parduodama gėrimus įmonėms, kurios turi licencijas verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, juridinę galią turinčiuose prekių tiekimo dokumentuose privalo nurodyti turimos licencijos numerį ir išdavimo datą, sandėlio, iš kurio jie parduodami, adresą, alkoholinių gėrimų pirkėjų licencijos numerį ir išdavimo datą. Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių 26 p.
 
 1. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti alkoholinius gėrimus nepaženklintus specialiais ženklais – banderolėmis (išskyrus alų, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais, ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento). Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 3 p.
 2. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo laikyti, gabenti alkoholinius gėrimus nepaženklintus specialiais ženklais – banderolėmis (išskyrus alų, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais, ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento). Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. 3 p.
 3. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti alkoholinius gėrimus, kurių ženklinimas neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011, Komisijos reglamente (ES) Nr. 432/2012, Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų vyno gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Midaus, midaus gėrimo ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Alaus ir alaus kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Alkoholinių kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente (su lietuviško prekės aprašymu, su etiketės, jeigu ženklinime nepateikta klaidinanti informacija (dėl gėrimo savybių, sudėties, kilmės, pagaminimo būdo ir pan.)). Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 6 p., 2 d. 5 p.
 4. Ūkio subjektas privalo teikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui mėnesio duomenų ataskaitas apie alkoholio produktų gamybą ir realizavimą. Alkoholio kontrolės įstatymo 186 str. 4 d.
 5. Ūkio subjektas, parduodamas alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, privalo išduoti PVM sąskaitą – faktūrą su žyma ,,Reprezentacinėms reikmėms“. Alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms 
 1. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo alkoholinius gėrimus duoti kaip premiją, kaip prekės priedą arba dovanoti. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 1 p.
 2. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo taikyti fiksuotas nuolaidas visuomenės informavimo priemonėse išspausdintų ar kitokiais būdais išplatintų kuponų savininkams arba laikyti šiuos kuponus kitokiomis dalinio arba viso mokėjimo priemonėmis. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 2 p.
 3. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo organizuoti alkoholinių gėrimų pavyzdžių platinimą nemokamai, išskyrus degustacijas parodose ir mugėse. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 3 p.
 4. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo organizuoti žaidimus, akcijas, konkursus ar loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti alkoholinius gėrimus. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 4 p.
 5. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti Lietuvos Respublikoje ar užsienio šalyse išspausdintus, įvežtus į Lietuvos Respubliką specializuotus reklaminius leidinius, skirtus alkoholinių gėrimų pardavimui skatinti. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 5 p.
 6. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo sudaryti galimybę pirkėjui iš karto ir (ar) per tam tikrą terminą arba įvykdžius tam tikras sąlygas po vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo laimėti prizą, gauti dovanų ar priedą prie alkoholinių gėrimų. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 6 p.
 7. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo skelbti apie alkoholinių gėrimų kainų sumažinimą. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 7 p.
 8. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo alkoholinių gėrimų pardavimo skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 20 metų. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 2 d.
 9. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo gaminti ir (ar) parduoti maisto produktus, žaislus ir kitas prekes, skirtas vaikams ir paaugliams, kurių dizainas imituoja alkoholinius gėrimus ir (ar) jų tarą. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 8 p.
 

Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo reklamuoti alkoholį. Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d.

Naudinga informacija apie alkoholio reklamą

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content